این صفحه مربوط به معرفی رشته 'میکروب شناسی پزشکی (باکتری شناسی پزشکی)' مقطع 'دکتری' می باشد ، با ورود به هر کدام از گزینه های سمت راست می توانید ، اطلاعات بیشتری در رابطه با این رشته و مجموعه خدمات ما به دست بیاورید