ویژگی بسته های آموزشی
  • گردآوری و تالیف توسط اساتید مجرب کنکور
  • منطبق با آخرین و به روزترین منابع
  • انتقال مفاهیم با استفاده از شکل، جدول، نمودار
  • تالیف مبتنی بر نحوه ی طراحی سوالات کنکور
  • مطالعه 500 صفحه با پوشش 90 درصدی به جای مطالعه منبع
  • 1000صفحه با پوشش 100 درصدی
بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
کارشناسی ارشد اتاق عمل
کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
کارشناسی ارشد ارگونومی
کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی
کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
کارشناسی ارشد انگل شناسی
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد آمار زیستی
کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در نظام سلامت
کارشناسی ارشد ترکیبات طبیعی و دارویی
کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)
کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون (هماتو)
کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی)
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک
کارشناسی ارشد سم شناسی
کارشناسی ارشد شیمی دارویی
کارشناسی ارشد علوم تشریح (آناتومی)
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت (HIT)
کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
کارشناسی ارشد قارچ شناسی
کارشناسی ارشد کاردرمانی
کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
کارشناسی ارشد مامایی
کارشناسی ارشد مجموعه‌ی اپیدمیولوژی
کارشناسی ارشد مجموعه‌ی بهداشت محیط
کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری
کارشناسی ارشد مجموعه‌ی روانشناسی
کارشناسی ارشد علوم تغذیه
کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کارشناسی ارشد مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (زیست مواد)
کارشناسی ارشد  میکروب شناسی پزشکی
کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی
کارشنایس ارشد ویروس شناسی
کارشناسی ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها
 
 
 
بسته‌های آموزشی دکتری وزارت بهداشت
دکتری انگل شناسی
دکتری ایمنی شناسی
 دکتری باکتری شناسی
دکتری بهداشت باروری
دکتری بیوشیمی بالینی
دکتری بیولوژی تولیدمثل
دکتری پزشکی مولکولی
دکتری توکسین‌های میکروبی
دکتری حشره شناسی پزشکی
دکتری خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون (هماتولوژی)
دکتری زیست پزشکی سامانه‌ای
دکتری زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی)
دکتری ژنتیک
دکتری علوم اعصاب
دکتری علوم تشریحی (آناتومی)
دکتری علوم تغذیه 
دکتری علوم سلولی کاربردی
دکتری فارماکولوژی
دکتری فیزیولوژی پزشکی - فیزیولوژی ورزشی
دکتری قارچ شناسی
دکتری مامایی
دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی- اقتصاد سلامت- سیاستگذاری سلامت
دکتری مهندسی بافت
دکتری مهندسی بهداشت محیط
دکتری نانوفناوری پزشکی (نانوتکنولوژی)
دکتری ویروس شناسی
دکتری تخصصی داروسازی
 


 
بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد وزارت علوم
کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی - کد 1206
 
کارشناسی ارشد علوم سلولی و مولکولی (ریز زیست فناوری)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 4) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه بیوشیمی (ضریب 2) درسنامه ژنتیک (ضریب 2)
درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 2) درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد ژنتیک - آموزش زیست شناسی
درسنامه ژنتیک (ضریب 4) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 2) درسنامه بیوشیمی(ضریب 2)
درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 2) درسنامه بیوفیزیک (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی (4 گرایش)
درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 4) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه ژنتیک (ضریب 2) درسنامه بیوشیمی (ضریب 2)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 2) درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 2)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد بیوشیمی
درسنامه بیوشیمی (ضریب 4) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 2) درسنامه ژنتیک (ضریب 2)
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 2) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد بیوفیزیک
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 4) درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 3)
درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) درسنامه بیوشیمی (ضریب 2)
درسنامه ژنتیک (ضریب 1) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد زیست‌فناوری (گرایش میکروبی و مولکولی)
درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 3)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 2) درسنامه بیوشیمی (ضریب 2)
درسنامه ژنتیک (ضریب 2) درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 1)
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 1) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد زیست‌فناوری (گرایش زیست فناوری دریا)
درسنامه مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)
درسنامه بیوشیمی (ضریب 3) درسنامه ژنتیک (ضریب 3)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 2) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 2)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد زیست‌فناوری (صنعت و محیط زیست)
درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 3)
درسنامه بیوشیمی (ضریب 2) درسنامه ژنتیک (ضریب 2)
درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 2) درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 1)
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 1) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد نانوبیوممتیک (نانوزیست)
درسنامه سلولی و مولکولی (ضریب 3) درسنامه مجموعه زیست شناسی (ضریب 2)
درسنامه ژنتیک (ضریب 2) درسنامه میکروبیولوژی (ضریب 2)
درسنامه مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2) درسنامه بیوشیمی (ضریب 1)
درسنامه بیوفیزیک (ضریب 1) درسنامه مجموعه ویروس و قارچ و ایمنی (ضریب 2)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)

 
کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی - جانوری - کد 1214
 
کارشناسی ارشد فیزیولوژی - بیوسیستماتیک
ریز زیست‌شناسی سلولی و تکوینی
درسنامه فیزیولوژی جانوری (بر اساس رشته) درسنامه مجموعه زیست شناسی (بر اساس رشته)
درسنامه جانورشناسی (بر اساس رشته) درسنامه تکوین (بافت و جنین) (بر اساس رشته)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد مجموعه دامپزشکی
 
کارشناسی ارشد فیزیولوژی - دامپزشکی
درسنامه فیزیولوژی (ضریب 4) درسنامه بیوشیمی (ضریب 2)
درسنامه آناتومی و بافت شناسی (ضریب 2) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم 
 
کارشناسی ارشد قارچ شناسی دامپزشکی
درسنامه قارچ شناسی (ضریب 4) درسنامه ایمنی شناسی (ضریب 1)
درسنامه میکروبی شناسی عمومی (ضریب 1) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم 
 
کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی
درسنامه بافت شناسی عمومی (ضریب 3) درسنامه بافت شناسی اختصاصی (ضریب 3)
درسنامه جنین شناسی (ضریب 2) درسنامه کالبدشناسی (ضریب 2)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم  (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی
درسنامه باکتری شناسی عمومی و اختصاصی (ضریب 4) درسنامه ایمنی شناسی و قارچ شناسی (ضریب 2)
درسنامه ویروس شناسی (ضریب 1) درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم 
 
کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی
درسنامه ایمنی شناسی (ضریب 4) درسنامه باکتری شناسی
درسنامه ویروس شناسی
درسنامه انگل شناسی
(ضریب 3)
درسنامه بیوشیمی (ضریب 2) درسنامه بیولوژی سلولی و مولکولی (ضریب 2)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
کارشناسی ارشد سم شناسی دامپزشکی
علوم آزمایشگاهی (ضریب 3)
درسنامه خون شناسی و درسنامه بیوشیمی
زیست شناسی (ضریب 3)
حیوانی، گیاهی، سلولی و مولکولی
درسنامه بیوشیمی (ضریب 2) درسنامه شیمی عمومی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)

 
کارشناسی ارشد مجموعه علوم ورزشی - کد 1106
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی - بیومکانیک ورزشی - رفتار حرکتی - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- مدیریت ورزشی
درسنامه فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (ضریب بر اساس متغیر) آمار،سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی (ضریب بر اساس رشته)
حرکت شناسی و بیومکانیک ورزشی (ضریب بر اساس رشته) درسنامه رشد و یادگیری حرکتی (ضریب بر اساس رشته)
حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی (بر اساس رشته متغیر) مدیریت سازمان‌ها و مسابقات ورزشی (بر اساس رشته متغیر)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
 
کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
درسنامه میکروب شناسی مواد غذایی (ضریب 1) درسنامه اصول نگهداری مواد غذایی (ضریب 1)
درسنامه شیمی مواد غذایی (ضریب 1) درسنامه کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (ضریب 1)
درسنامه زبان عمومی و تخصصی وزارت علوم (ضریب 2)
 
 
 
بسته‌های آموزشی دکتری وزارت علوم و دانشگاه آزاد
دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی

دکتری سلولی و مولکولی - بیوشیمی - ژنتیک مولکولی- میکروبیولوژی- بیوفیزیک- زیست فناوری میکروبی
 
درسنامه سلولی و مولکولی درسنامه بیوشیمی
درسنامه ژنتیک درسنامه بیوفیزیک
درسنامه میکروبیولوژی درسنامه استعداد تحصیلی
 
دکتری علوم جانوری
دکتری بیوسیستماتیک جانوری - تکوینی​ 
درسنامه سلولی و مولکولی درسنامه بافت شناسی
درسنامه جانورشناسی درسنامه جنین شناسی
درسنامه استعداد تحصیلی

دکتری فیزیولوژی جانوری
درسنامه سلولی و مولکولی درسنامه فیزیولوژی جانوری
درسنامه بیوشیمی درسنامه استعداد تحصیلی
 
 
نکات داغ چیست؟
مجموعه‌ای از نکات کنکوری به صورت طبقه‌بندی موضوعی
برگرفته از معتبرترین و به‌روزترین منابع و درسنامه‌های انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی
پوشش قابل ملاحظه سوالات کنکور در کم‌ترین حجم ممکن
مناسب‌ترین منبع برای دوران جمع‌بندی و مرور