لیست رشته های بسته های آموزشی
 
کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
ایمنی شناسی پزشکی علوم داروهای پرتوزا
بیوشیمی بالینی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
ژنتیک انسانی مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی) ترکیبات طبیعی و دارویی
نانوتکنولوژی پزشکی بهداشت محیط گرایش سم شناسی محیط
خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون (هماتو) بهداشت محیط گرایش مدیریت پسماند
علوم تغذیه مهندسی بهداشت محیط
علوم بهداشتی در تغذیه مجموعه پرستاری (کلیه گرایش ها) 
علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه) فناوری اطلاعات سلامت (HIT)
فیزیولوژی ارگونومی
باکتری شناسی بینایی سنجی
ویروس شناسی انگل شناسی
قارچ شناسی سم شناسی
حشره شناسی و مبارزه باناقلین میکروب شناسی مواد غذایی
مامایی مشاوره درمامایی
علوم تشریح (آناتومی) اپیدمیولوژی
بهداشت و ایمنی مواد غذایی علوم و صنایع غذایی
آموزش بهداشت اقتصاد بهداشت
ارزیابی فناوری سلامت (HTA) تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)
انفورماتیک پزشکی شیمی دارویی
فیزیک پزشکی کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
 

کارشناسی ارشد وزارت علوم
علوم سلولی و مولکولی ژنتیک
میکروبیولوژی بیوشیمی
بیوفیزیک زیست فناوری بیوتکنولوژی گرایش میکروبی
زیست فناوری دریا


مجموعه دامپزشکی
فیزیولوژی دامپزشکی بافت شناسی دامپزشکی
باکتری شناسی دامپزشکی ایمنی شناسی دامپزشکی
بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
 
 

 
 
دکتری وزارت بهداشت
ایمنی شناسی بیوشیمی 
زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی)  نانوفناوری پزشکی (نانوتکنولوژی) 
خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون (هماتولوژی) علوم تغذیه 
فیزیولوژی  باکتری شناسی
ویروس شناسی انگل شناسی 
قارچ شناسی  بیولوژی تولیدمثل 
پزشکی مولکولی توکسین های میکروبی 
سلولی کاربردی علوم تشریح (آناتومی)
فارماکولوژی  دکتری تخصصی داروسازی

 
دکتری وزارت علوم
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی 
ژنتیک مولکولی میکروبیولوژی 
زیست فناوری میکروبی زیست شناسی دریا 
ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) 

 
زیست شناسی گیاهی
فیزیولوژی گیاهی  سیستماتیک گیاهی 
بوم شناسی گیاهی  سلولی وتکوینی گیاهی 
 

زیست شناسی جانوری
فیزیولوژی جانوری تکوینی  بیوسیستماتیک جانوری 
 

کارشناسی ارشد ویژه کنکور دانشگاه آزاد
بیوشیمی میکروبیولوژی
بیوفیزیک ژنتیک
سلولی و مولکولی زیست فناوری بیوتکنولوژی گرایش میکروبی
علوم جانوری- گرایش فیزیولوژی جانوری علوم جانوری- گرایش بیوسیستماتیک جانوری
علوم جانوری- گرایش زیست سلولی و مولکولی علوم جانوری -بافت شناسی و جنین
علوم گیاهی – فیزیولوژی گیاهی علوم گیاهی – گرایش سیستماتیک اکولوژی 
علوم گیاهی- زیست شناسی تکوینی زیست فناوری دریا 
پرستاری سم شناسی
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی علوم بهداشتی در تغذیه
علوم و صنایع غذایی آموزش بهداشت
بهداشت محیط نظارت بر امور دارویی
بیوشیمی بالینی شیمی دارویی

 
مجموعه دامپزشکی
قارچ شناسی دامپزشکی فیزولوژی دامپزشکی باکتری شناسی دامپزشکی 
 
 
 ویژگی بسته های آموزشی
  • گردآوری و تالیف توسط اساتید مجرب کنکور
  • منطبق با آخرین و به روزترین منابع
  • انتقال مفاهیم با استفاده از شکل، جدول، نمودار
  • تالیف مبتنی بر نحوه ی طراحی سوالات کنکور
  • مطالعه 500 صفحه با پوشش 90 درصدی به جای مطالعه منبع
  • 1000صفحه با پوشش 100 درصدی