دکتر مسعود رفیعی
مدرس گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 
نام استاد درس سوابق آموزشی رزومه مقاله و کنفرانس
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مسعود رفیعی مهندسی بهداشت حرفه ای بهداشت صنعتی
 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه‌ای
 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
محیط زیست
(گرایش آلودگی هوای صنعتی)
 
دانشگاه پونای هندوستان

 
 
  • مدرس دانشگاه جندی شاپور اهواز
  • مدرس کارشناسی ارشد HSE دانشکده نفت آبادان
  • عضویت در انجمن ارگونومی و مهندسی انسانی
  • عضویت در انستیتوسلامت اجتماع
  • عضویت در مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
  • بیش از 28 عنوان مقاله فارسی و مقاله بین المللی
  • همکار طرح ارزیابی کمی و کیفی تغذیه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران
  • مجری پروژه اثرات روانی اجتماعی نوبت کاری در عملکرد خوشنودی پرستاران بیمارستان رسول اکرم
  • بررسی شاخص کیفیت هوای داخل ساختمان مرکزی دانشگاه جندی شاپور