دکتر نیاز محمدزاده هنرور
مدرس علوم تغذیه
 
نام استاد درس سوابق آموزشی کتب تالیفی و ترجمه ای
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
نیاز محمدزاده هنرور تغذیه و رژیم درمانی علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
علوم تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • تالیف و همکاری در 4 عنوان کتاب فارسی
  • همکاری در تالیف 1 عنوان کتاب انگلیسی
    رزومه
 
 
سوابق آموزشی
تدریس نظری/عملی مقطع دانشگاه
مدرس درس تغذیه و رژیم درمانی کارشناسی اشد و دکتری موسسه دکتر خلیلی
تغذیه اساسی-نظری کاردانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تغذیه کاربردی-نظری کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
اصول تغذیه ورژیم درمانی-نظری کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کارآموزی بالینی تغذیه ورژیم درمانی-عملی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تغذيه و تغذيه درماني كارشناسي دانشگاه علوم پزشکی تهران
تغذيه مادر و كودك كارشناسي دانشگاه علوم پزشکی تهران
تغذیه و تغذیه درمانی – دو گروه کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تغذیه پیشرفته 2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
فیزیولوژی تغذیه پیشرفته دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران
تغذیه اساسی 2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
تغذیه پیشرفته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
زیست نشانگرها در سلامتی و بیماری دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران
تغذیه پیشرفته (2) – عادی و مازاد کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
فیزیولوژی تغذیه پیشرفته – عادی و ازاد دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران