تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۴:۱۰

پاسخنامه زبان صبح جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۲:۵۱

پاسخنامه زبان صبح پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۱:۲۸

پاسخنامه زبان عصر پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۹:۵۸

پاسخنامه زبان عصر جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۵:۴۷

پاسخنامه ویروس شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۴:۳۷

پاسخنامه نکنولوؤی گردش خون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۳:۱۹

پاسخنامه تکنولوژی تصویربرداری کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۲:۱۶

پاسخنامه تاریخ علوم پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۰:۳۲

پاسخنامه شیمی دارویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۹:۳۰

پاسخنامه شنوایی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۸:۱۸

پاسخنامه سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۶:۵۶

سلامت و رسانه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۵:۲۰

پاسخنامه رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۲:۱۹

پاسخنامه روانشناسی بالینی ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۳۲:۲۰

پاسخنامه روانشناسی بالینی الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۶:۴۸

پاسخنامه روان پرستاری کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۵:۴۹

پاسخنامه رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۳:۴۸

پاسخنامه فیزیوتراپی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۱:۴۷

پاسخنامه فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۱۶:۳۳

پاسخنامه فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۴:۱۰

پاسخنامه زبان صبح جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۲:۵۱

پاسخنامه زبان صبح پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۴:۰۱:۲۸

پاسخنامه زبان عصر پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۹:۵۸

پاسخنامه زبان عصر جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۵:۴۷

پاسخنامه ویروس شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۴:۳۷

پاسخنامه نکنولوؤی گردش خون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۳:۱۹

پاسخنامه تکنولوژی تصویربرداری کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۲:۱۶

پاسخنامه تاریخ علوم پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۵۰:۳۲

پاسخنامه شیمی دارویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۹:۳۰

پاسخنامه شنوایی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۸:۱۸

پاسخنامه سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۶:۵۶

سلامت و رسانه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۵:۲۰

پاسخنامه رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۲:۱۹

پاسخنامه روانشناسی بالینی ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۳۲:۲۰

پاسخنامه روانشناسی بالینی الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۶:۴۸

پاسخنامه روان پرستاری کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۵:۴۹

پاسخنامه رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۳:۴۸

پاسخنامه فیزیوتراپی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۱:۴۷

پاسخنامه فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : يکشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۱۶:۳۳

پاسخنامه فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93