تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۴۰:۳۸

ژنتیک پزشکی دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۳۸:۲۶

سلولی و مولکولی دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۳۶:۲۷

زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۳۴:۲۰

بیوانفورماتیک دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۱۸:۵۱

بیوشیمی دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۱۰:۱۹

علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۷:۲۷

فیزیولوژی دامپزشکی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۴:۵۲

ایمنی شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۳:۱۹

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۰:۴۱

بافت شناسی دامپزشکی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۵۸:۱۴

باکتری شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۵۶:۱۰

انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۴۹:۰۹

مجموعه زیست شناسی کارشناسی ارشد وزارت علوم 90

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۳۱:۴۱

روانشناسی بالینی (ب) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۲۹:۴۷

روانشناسی بالینی (الف) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۲۱:۴۴

فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 90

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۱۹:۴۳

میکروب شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۱۵:۴۰

ایمنی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۱۳:۰۹

خون شناسی آزمایشگاهی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۰۷:۳۵

ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 90

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۴۰:۳۸

ژنتیک پزشکی دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۳۸:۲۶

سلولی و مولکولی دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۳۶:۲۷

زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۳۴:۲۰

بیوانفورماتیک دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۱۸:۵۱

بیوشیمی دکتری وزارت علوم 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۱۰:۱۹

علوم سلولی مولکولی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۷:۲۷

فیزیولوژی دامپزشکی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۴:۵۲

ایمنی شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۳:۱۹

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۰۰:۴۱

بافت شناسی دامپزشکی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۵۸:۱۴

باکتری شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۵۶:۱۰

انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد وزارت علوم 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۴۹:۰۹

مجموعه زیست شناسی کارشناسی ارشد وزارت علوم 90

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۳۱:۴۱

روانشناسی بالینی (ب) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۲۹:۴۷

روانشناسی بالینی (الف) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۲۱:۴۴

فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 90

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۱۹:۴۳

میکروب شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۱۵:۴۰

ایمنی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۱۳:۰۹

خون شناسی آزمایشگاهی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 91

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۰۷:۳۵

ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 90