تاریخ : شنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰:۱۴

دفترچه پرستاری (ب) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

تاریخ : شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۱۵:۰۲:۱۷

پاسخنامه کلیدی کنکور انفورماتیک پزشکی دکتری 95 وزارت بهداشت 95

پاسخنامه کلیدی کنکور انفورماتیک پزشکی دکتری 95 وزارت بهداشت 95

تاریخ : يکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۱:۱۳

دفترچه علوم آزمایشگاهی 1 کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۵۲:۳۴

دفترچه علوم آزمایشگاهی 2 کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۴۰:۵۶

کلید آزمون تغذیه آبان 94 وزارت بهداشت

کلید آزمون تغذیه آبان 94 وزارت بهداشت

تاریخ : شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ ۱۵:۱۶:۵۴

ویروس شناسی پزشکی دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: ویروس شناسی پزشکی

تعداد سوالات: 150
ویروس شناسی: 90 سوال
ایمنی شناسی: 15 سوال
بیوشیمی عمومی: 15 سوال
بیولوژی سلولی- ژنتیک مولکولی: 15 سوال
آمار حیاتی- اپیدمیولوژی: 15 سوال

تاریخ : شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۴:۲۸

خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

تعدا سوالات: 150 سوال
هماتولوژی: 53 سوال
علوم انتقال خون: 52 سوال
ایمنی شناسی: 22 سوال
بیولوژی سلولی و مولکولی: 23 سوال

تاریخ : شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۲۰:۳۸

قارچ شناسی پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: قارچ شناسی پزشکی

تعداد سوالات: 150
قارچ شناسی: 90 سوال
تک یاخته شناسی پزشکی: 15 سوال
باکتری شناسی: 15 سوال
ایمنی شناسی: 30 سوال

تاریخ : شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۰۵:۴۹

باکتری شناسی پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: باکتری شناسی پزشکی

تعداد سوالات: 150

باکتری شناسی: 75 سوال
ویروس شناسی: 15 سوال
تک یاخته شناسی- قارچ شناسی: 15 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
ژنتیک میکروارگانیسم: 15 سوال
ایمنی شناسی: 15 سوال

تاریخ : سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۴۹:۵۸

توکسین های میکروبی دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: توکسین های میکروبی

تعداد سوالات: 150
زیست شناسی عمومی: 15 سوال
بیوشیمی: 30 سوال
ایمنی شناسی: 30 سوال
کلیات میکروب شناسی: 30 سوال
باکتری شناسی پزشکی: 45 سوال

تاریخ : سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۱۸:۳۶

ژنتیک پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی

رشته: ژنتیک پزشکی

تعداد سوالات: 150
ژنتیک پزشکی و بالینی: 45 سوال
ژنتیک سرطان: 15 سوال
ژنتیک ایمنی و ژنتیک جمعیت: 15 سوال
سیتوژنتیک پزشکی: 15 سوال
ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی: 30 سوال
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی: 30 سوال

تاریخ : سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۷:۵۲

علوم سلولی کاربردی دکتری وزارت بهداشت آبان 94

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی

رشته: علوم سلولی کاربردی

تعداد سوالات: 150
بیولوژی سلولی مولکولی: 30 سوال
جنین شناسی و بافت شناسی: 30 سوال
ایمنی شناسی: 30 سوال
آسیب شناسی عمومی: 30 سوال
هماتولوژی: 30

تاریخ : سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۰:۳۲:۰۳

زیست فناوری پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی

رشته: زیست فناوری پزشکی

تعداد سوالات: 150
بیوشیمی: 30 سوال
ایمنی شناسی: 30 سوال
بیوانفورماتیک: 15 سوال
زیست شناسی سلولی و مولکولی: 75 سوال
 

تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۷:۲۶:۵۵

دفترچه سوال بیولوژی تولید مثل کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی

رشته بیولوژی تولیدمثل
تعداد سوالات: 150

جنین شناسی: 38 سوال
بافت شناسی: 22 سوال
آناتومی و لگن و پرینه: 15 سوال
فیزیولوژی تولید مثل و غدد: 15 سوال
بیولوژی سلولی و مولکولی: 45 سوال
ایمنی شناسی پایه: 15 سوال
 

تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۶:۳۹:۱۹

پزشکی مولکولی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی تخصصی
رشته: پزشکی مولکولی

تعداد سوالات: 150
بیولوژی سلولی و مولکولی: 40 سوال
ژنتیک: 30 سوال
بیوشیمی: 20 سوال
ایمونولوژی: 20 سوال
فیزیولوژی پزشکی: 20 سوال
میکروب شناسی: 20 سوال
 

تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۵:۵۰:۵۳

انگل شناسی پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی 
رشته انگل شناسی

تعداد سوالات: 150
تک یاخته شناسی: 50 سوال
کرم شناسی: 50 سوال
حشره شناسی پزشکی: 10 سوال
ایمنی شناسی: 10 سوال
قارچ شناسی: 10 سوال
بیوشیمی: 10 سوال
باکتری شناسی و ویروس شناسی: 10 سوال
 

تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸:۳۳

نانوفن آوری پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته نانوفن آوری پزشکی

تعداد سوالات: 150

نانوفن آوری زیستی: 60 سوال
بیوفیزیک: 15 سوال
شیمی تجزیه دستگاهی: 30 سوال
زیست شناسی سلولی و مولکولی: 45 سوال

تاریخ : سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۱۲:۱۱

علوم اعصاب دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۶:۲۸:۲۴

فیزیولوژی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۵:۲۷:۰۱

بیوشیمی بالینی کنکوردکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : شنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰:۱۴

دفترچه پرستاری (ب) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

تاریخ : شنبه ۰۴ دی ۱۳۹۵ ۱۵:۰۲:۱۷

پاسخنامه کلیدی کنکور انفورماتیک پزشکی دکتری 95 وزارت بهداشت 95

پاسخنامه کلیدی کنکور انفورماتیک پزشکی دکتری 95 وزارت بهداشت 95

تاریخ : يکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ۱۱:۳۱:۱۳

دفترچه علوم آزمایشگاهی 1 کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۵۲:۳۴

دفترچه علوم آزمایشگاهی 2 کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۴۰:۵۶

کلید آزمون تغذیه آبان 94 وزارت بهداشت

کلید آزمون تغذیه آبان 94 وزارت بهداشت

تاریخ : شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ ۱۵:۱۶:۵۴

ویروس شناسی پزشکی دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: ویروس شناسی پزشکی

تعداد سوالات: 150
ویروس شناسی: 90 سوال
ایمنی شناسی: 15 سوال
بیوشیمی عمومی: 15 سوال
بیولوژی سلولی- ژنتیک مولکولی: 15 سوال
آمار حیاتی- اپیدمیولوژی: 15 سوال

تاریخ : شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۴:۲۸

خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون

تعدا سوالات: 150 سوال
هماتولوژی: 53 سوال
علوم انتقال خون: 52 سوال
ایمنی شناسی: 22 سوال
بیولوژی سلولی و مولکولی: 23 سوال

تاریخ : شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۲۰:۳۸

قارچ شناسی پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: قارچ شناسی پزشکی

تعداد سوالات: 150
قارچ شناسی: 90 سوال
تک یاخته شناسی پزشکی: 15 سوال
باکتری شناسی: 15 سوال
ایمنی شناسی: 30 سوال

تاریخ : شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۰۵:۴۹

باکتری شناسی پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: باکتری شناسی پزشکی

تعداد سوالات: 150

باکتری شناسی: 75 سوال
ویروس شناسی: 15 سوال
تک یاخته شناسی- قارچ شناسی: 15 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
ژنتیک میکروارگانیسم: 15 سوال
ایمنی شناسی: 15 سوال

تاریخ : سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۳:۴۹:۵۸

توکسین های میکروبی دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته: توکسین های میکروبی

تعداد سوالات: 150
زیست شناسی عمومی: 15 سوال
بیوشیمی: 30 سوال
ایمنی شناسی: 30 سوال
کلیات میکروب شناسی: 30 سوال
باکتری شناسی پزشکی: 45 سوال

تاریخ : سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۱۸:۳۶

ژنتیک پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی

رشته: ژنتیک پزشکی

تعداد سوالات: 150
ژنتیک پزشکی و بالینی: 45 سوال
ژنتیک سرطان: 15 سوال
ژنتیک ایمنی و ژنتیک جمعیت: 15 سوال
سیتوژنتیک پزشکی: 15 سوال
ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی: 30 سوال
مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی: 30 سوال

تاریخ : سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۱:۴۷:۵۲

علوم سلولی کاربردی دکتری وزارت بهداشت آبان 94

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی

رشته: علوم سلولی کاربردی

تعداد سوالات: 150
بیولوژی سلولی مولکولی: 30 سوال
جنین شناسی و بافت شناسی: 30 سوال
ایمنی شناسی: 30 سوال
آسیب شناسی عمومی: 30 سوال
هماتولوژی: 30

تاریخ : سه شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۴ ۱۰:۳۲:۰۳

زیست فناوری پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی

رشته: زیست فناوری پزشکی

تعداد سوالات: 150
بیوشیمی: 30 سوال
ایمنی شناسی: 30 سوال
بیوانفورماتیک: 15 سوال
زیست شناسی سلولی و مولکولی: 75 سوال
 

تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۷:۲۶:۵۵

دفترچه سوال بیولوژی تولید مثل کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی

رشته بیولوژی تولیدمثل
تعداد سوالات: 150

جنین شناسی: 38 سوال
بافت شناسی: 22 سوال
آناتومی و لگن و پرینه: 15 سوال
فیزیولوژی تولید مثل و غدد: 15 سوال
بیولوژی سلولی و مولکولی: 45 سوال
ایمنی شناسی پایه: 15 سوال
 

تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۶:۳۹:۱۹

پزشکی مولکولی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی تخصصی
رشته: پزشکی مولکولی

تعداد سوالات: 150
بیولوژی سلولی و مولکولی: 40 سوال
ژنتیک: 30 سوال
بیوشیمی: 20 سوال
ایمونولوژی: 20 سوال
فیزیولوژی پزشکی: 20 سوال
میکروب شناسی: 20 سوال
 

تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۵:۵۰:۵۳

انگل شناسی پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94


سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی 
رشته انگل شناسی

تعداد سوالات: 150
تک یاخته شناسی: 50 سوال
کرم شناسی: 50 سوال
حشره شناسی پزشکی: 10 سوال
ایمنی شناسی: 10 سوال
قارچ شناسی: 10 سوال
بیوشیمی: 10 سوال
باکتری شناسی و ویروس شناسی: 10 سوال
 

تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸:۳۳

نانوفن آوری پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته نانوفن آوری پزشکی

تعداد سوالات: 150

نانوفن آوری زیستی: 60 سوال
بیوفیزیک: 15 سوال
شیمی تجزیه دستگاهی: 30 سوال
زیست شناسی سلولی و مولکولی: 45 سوال

تاریخ : سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۱۲:۱۱

علوم اعصاب دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۶:۲۸:۲۴

فیزیولوژی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۵:۲۷:۰۱

بیوشیمی بالینی کنکوردکتری وزارت بهداشت آبان 94