تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۰۵:۵۲

بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 90

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۷:۰۶:۵۶

میکروبیولوژی کارشناسی ارشد آزاد 90

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۴۰:۰۵

تکنولوژی گردش خون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون

تعداد سوالات: 160
پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی: 60 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
فیزیک پزشکی: 15 سوال
فیزیولوژی: 15 سوال
فارماکولوژی: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۳۸:۱۱

پرستاری سالمندان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۲۶:۰۵

پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۲۳:۲۲

ویروس شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۱۷:۵۲

نانوتکنولوژی پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۱۴:۳۹

قارچ شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۱۲:۳۳

پرستاری داخلی جراحی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۰۴:۰۵

علوم تغذیه (الف) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۰۱:۱۰

فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۵۵:۵۱

سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۵۱:۳۶

شیمی دارویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۱۳:۲۹

علوم تشریحی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۸:۲۰

علوم بهداشتی در تغذیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۰۹:۴۲

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۲۴:۴۲

مدیریت خدمات بهداشت و درمان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۲۵:۲۰

مددکاری اجتماعی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۲۰:۴۵

ایمنی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۱۴:۵۱

HSE کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۰۵:۵۲

بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 90

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۷:۰۶:۵۶

میکروبیولوژی کارشناسی ارشد آزاد 90

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۴۰:۰۵

تکنولوژی گردش خون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون

تعداد سوالات: 160
پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی: 60 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
فیزیک پزشکی: 15 سوال
فیزیولوژی: 15 سوال
فارماکولوژی: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۳۸:۱۱

پرستاری سالمندان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۲۶:۰۵

پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۲۳:۲۲

ویروس شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۱۷:۵۲

نانوتکنولوژی پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۱۴:۳۹

قارچ شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۱۲:۳۳

پرستاری داخلی جراحی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۰۴:۰۵

علوم تغذیه (الف) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۰۱:۱۰

فیزیولوژی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۵۵:۵۱

سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۵۱:۳۶

شیمی دارویی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۱۳:۲۹

علوم تشریحی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۸:۲۰

علوم بهداشتی در تغذیه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۰۹:۴۲

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۲۴:۴۲

مدیریت خدمات بهداشت و درمان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۲۵:۲۰

مددکاری اجتماعی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۲۰:۴۵

ایمنی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93

تاریخ : دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۱۴:۵۱

HSE کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 93