تاریخ : يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۶ ۱۱:۵۴:۰۰

دفترچه سوالات بیوشیمی بالینی آزمون دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۶ ۱۱:۵۲:۲۶

دفترچه سوالات نانوفناوری پزشکی آزمون دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ ۱۰:۵۳:۴۲

کلید آزمون ایمنی شناسی پزشکی دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ ۱۰:۱۶:۳۲

دفترچه سوالات ایمنی شناسی پزشکی آزمون دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۲۷:۲۹

کلید آزمون ویروس شناسی دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۱:۱۲

کلید آزمون علوم تغذیه دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۵۷:۰۰

کلید آزمون خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۰:۰۲

دفترچه سوالات ویروس شناسی پزشکی آزمون دکتری وزارت بهداشت

تعداد سوالات: 150

ویروس شناسی: 90 سوال
ایمنی شناسی: 15 سوال
بیوشیمی عمومی: 15
بیولوژی سلولی - ژنتیک مولکولی: 15
آمار حیاتی و اپیدمیولوژی: 15

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۳:۰۰

دفترچه سوالات نانوفناوری پزشکی آزمون دکتری وزارت بهداشت

تعداد سوالات: 150

نانوزیست فناوری: 60 سوال
بیوفیزیک: 15 سوال
شیمی تجزیه دستگاهی: 30 سوال
زیست شناسی سلولی مولکولی:  45

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۹:۱۵

دفترچه سوالات علوم تغذیه آزمون دکتری وزارت بهداشت 96

تعداد سوالات: 150

تعداد سوالات درس تغذیه: 75
تعداد سوالات درس بیوشیمی: 45
تعداد سوالات درس فیزیولوژی: 30

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳:۰۵

دفترچه سوالات خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون آزمون دکتری وزارت بهداشت 96


تعداد سوالات 150

درس خون شناسی: 53 سوال
درس علوم انتقال خون: 97 سوال
درس ایمنی شناسی پزشکی: 44 سوال
 

تاریخ : سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۵۹:۴۴

پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم اعصاب وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۵۷:۵۶

پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری نانوفناوری پزشکی وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۵۵:۳۴

پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۵۲:۰۱

پاسخنامه کلیدی بیولوژی تولید مثل آزمون دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۱۱:۰۵

کلید آزمون پزشکی مولکولی دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۳:۴۱

کلید آزمون ژنتیک پزشکی دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۹:۱۵

کلید آزمون فیزیولوژی دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷:۵۸

کلید آزمون بیوتکنولوژی پزشکی دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۴۱:۳۱

کلید آزمون بیوشیمی دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۶ ۱۱:۵۴:۰۰

دفترچه سوالات بیوشیمی بالینی آزمون دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۶ ۱۱:۵۲:۲۶

دفترچه سوالات نانوفناوری پزشکی آزمون دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ ۱۰:۵۳:۴۲

کلید آزمون ایمنی شناسی پزشکی دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : شنبه ۱۰ تير ۱۳۹۶ ۱۰:۱۶:۳۲

دفترچه سوالات ایمنی شناسی پزشکی آزمون دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۲۷:۲۹

کلید آزمون ویروس شناسی دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۱:۱۲

کلید آزمون علوم تغذیه دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۵۷:۰۰

کلید آزمون خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون دکتری وزارت بهداشت 96

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۰:۰۲

دفترچه سوالات ویروس شناسی پزشکی آزمون دکتری وزارت بهداشت

تعداد سوالات: 150

ویروس شناسی: 90 سوال
ایمنی شناسی: 15 سوال
بیوشیمی عمومی: 15
بیولوژی سلولی - ژنتیک مولکولی: 15
آمار حیاتی و اپیدمیولوژی: 15

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۳:۰۰

دفترچه سوالات نانوفناوری پزشکی آزمون دکتری وزارت بهداشت

تعداد سوالات: 150

نانوزیست فناوری: 60 سوال
بیوفیزیک: 15 سوال
شیمی تجزیه دستگاهی: 30 سوال
زیست شناسی سلولی مولکولی:  45

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۹:۱۵

دفترچه سوالات علوم تغذیه آزمون دکتری وزارت بهداشت 96

تعداد سوالات: 150

تعداد سوالات درس تغذیه: 75
تعداد سوالات درس بیوشیمی: 45
تعداد سوالات درس فیزیولوژی: 30

تاریخ : يکشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳:۰۵

دفترچه سوالات خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون آزمون دکتری وزارت بهداشت 96


تعداد سوالات 150

درس خون شناسی: 53 سوال
درس علوم انتقال خون: 97 سوال
درس ایمنی شناسی پزشکی: 44 سوال
 

تاریخ : سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۵۹:۴۴

پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری علوم اعصاب وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۵۷:۵۶

پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری نانوفناوری پزشکی وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۷:۵۵:۳۴

پاسخنامه کلیدی آزمون دکتری ایمنی شناسی وزارت بهداشت 95

تاریخ : سه شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۵۲:۰۱

پاسخنامه کلیدی بیولوژی تولید مثل آزمون دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۱۱:۰۵

کلید آزمون پزشکی مولکولی دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۰۳:۴۱

کلید آزمون ژنتیک پزشکی دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۹:۱۵

کلید آزمون فیزیولوژی دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۵۷:۵۸

کلید آزمون بیوتکنولوژی پزشکی دکتری وزارت بهداشت 95

تاریخ : دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۴۱:۳۱

کلید آزمون بیوشیمی دکتری وزارت بهداشت 95