تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸:۳۳

نانوفن آوری پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته نانوفن آوری پزشکی

تعداد سوالات: 150

نانوفن آوری زیستی: 60 سوال
بیوفیزیک: 15 سوال
شیمی تجزیه دستگاهی: 30 سوال
زیست شناسی سلولی و مولکولی: 45 سوال

تاریخ : سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۱۲:۱۱

علوم اعصاب دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۶:۲۸:۲۴

فیزیولوژی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۵:۲۷:۰۱

بیوشیمی بالینی کنکوردکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۶:۱۲:۵۱

داروسازی تخصصی دکتری وزارت بهداشت آبان 94

داروسازی تخصصی دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۲۲:۱۹

پاسخنامه کلیدی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی ارشد وزات بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۲۰:۵۲

پاسخنامه کلیدی مهندسی بیمارستان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۱۹:۰۵

پاسخنامه کلیدی مدیریت توانبخشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۱۷:۲۱

پاسخنامه کارشناسی ارشد گفتار درمانی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۱۵:۳۹

پاسخنامه کلیدی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰:۲۲

پاسخنامه کلیدی شنوایی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۲:۵۵:۱۰

پاسخنامه کلیدی بینایی سنجی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۲:۵۱:۵۶

پاسخنامه کلیدی علوم داروهای پرتوزا کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۲:۴۴:۴۸

پاسخنامه کلیدی مجموعه مامایی - ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۲:۴۳:۰۹

پاسخنامه مجموعه مامایی - الف کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۷:۱۶

پاسخنامه کلیدی مهندسی بهداشت- بیوالکتریک کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۴:۲۴

پاسخنامه کلیدی اکولوژی انسانی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۲:۲۷

پاسخنامه کلیدی اپیدمیولوژی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰:۱۵

پاسخنامه کلیدی ارگونومی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۵۸:۴۹

پاسخنامه کلیدی بهداشت و ایمنی مواد غذایی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸:۳۳

نانوفن آوری پزشکی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

سوالات آزمون ورودی دکتری تخصصی
رشته نانوفن آوری پزشکی

تعداد سوالات: 150

نانوفن آوری زیستی: 60 سوال
بیوفیزیک: 15 سوال
شیمی تجزیه دستگاهی: 30 سوال
زیست شناسی سلولی و مولکولی: 45 سوال

تاریخ : سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ۱۰:۱۲:۱۱

علوم اعصاب دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۶:۲۸:۲۴

فیزیولوژی کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴ ۱۵:۲۷:۰۱

بیوشیمی بالینی کنکوردکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۶:۱۲:۵۱

داروسازی تخصصی دکتری وزارت بهداشت آبان 94

داروسازی تخصصی دکتری وزارت بهداشت آبان 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۲۲:۱۹

پاسخنامه کلیدی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کارشناسی ارشد وزات بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۲۰:۵۲

پاسخنامه کلیدی مهندسی بیمارستان کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۱۹:۰۵

پاسخنامه کلیدی مدیریت توانبخشی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۱۷:۲۱

پاسخنامه کارشناسی ارشد گفتار درمانی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۴:۱۵:۳۹

پاسخنامه کلیدی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰:۲۲

پاسخنامه کلیدی شنوایی شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۲:۵۵:۱۰

پاسخنامه کلیدی بینایی سنجی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۲:۵۱:۵۶

پاسخنامه کلیدی علوم داروهای پرتوزا کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۲:۴۴:۴۸

پاسخنامه کلیدی مجموعه مامایی - ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۲ تير ۱۳۹۴ ۱۲:۴۳:۰۹

پاسخنامه مجموعه مامایی - الف کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۷:۱۶

پاسخنامه کلیدی مهندسی بهداشت- بیوالکتریک کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۴:۲۴

پاسخنامه کلیدی اکولوژی انسانی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۲:۲۷

پاسخنامه کلیدی اپیدمیولوژی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۰:۱۵

پاسخنامه کلیدی ارگونومی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۵۸:۴۹

پاسخنامه کلیدی بهداشت و ایمنی مواد غذایی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94