تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۷:۱۷

پاسخنامه کلیدی بینایی سنجی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۴:۱۶

پاسخنامه کلیدی فیزیوتراپی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۰:۴۲

پاسخنامه کلیدی بهداشت محیط الف کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۳۳:۳۸

پاسخنامه کلیدی مجموعه پرستاری ب کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۳۲:۲۰

پاسخنامه کلیدی سلامت سالمندی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۱۷:۵۷

پاسخنامه کلیدی بهداشت محیط ب کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۱۳:۴۸

پاسخنامه کلیدی بهداشت روان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۷:۵۷

پاسخنامه کلیدی ارزیابی فناوری سلامت کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۶:۰۸

پاسخنامه کلیدی آموزش پزشکی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۴:۴۱

پاسخنامه کلیدی آموزش بهداشت کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۵۴:۵۲

دفترچه مجموعه پرستاری ب کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۵۰:۰۳

تکنولوژی گردش خون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون

تعداد سوالات: 160
پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی: 60 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
فیزیک پزشکی: 15 سوال
فیزیولوژی: 15 سوال
فارماکولوژی: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۴۴:۳۳

دفترچه علوم تشریحی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۲۰:۰۸

دفترچه مجموعه مامایی الف کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۵۴:۳۳

دفترچه فناوری نانو کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۵۱:۱۱

دفترچه فیزیولوژی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۴۲:۱۷

دفترچه رشته آمار زیستی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۵۱:۲۷

پاسخ سوالات انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۹:۳۸

پاسخ سوالات پرستاری- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۷:۳۶

پاسخ سوالات روانشناسی بالینی- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۷:۱۷

پاسخنامه کلیدی بینایی سنجی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۴:۱۶

پاسخنامه کلیدی فیزیوتراپی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۴۰:۴۲

پاسخنامه کلیدی بهداشت محیط الف کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۳۳:۳۸

پاسخنامه کلیدی مجموعه پرستاری ب کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۳۲:۲۰

پاسخنامه کلیدی سلامت سالمندی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۱۷:۵۷

پاسخنامه کلیدی بهداشت محیط ب کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۱۳:۴۸

پاسخنامه کلیدی بهداشت روان کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۷:۵۷

پاسخنامه کلیدی ارزیابی فناوری سلامت کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۶:۰۸

پاسخنامه کلیدی آموزش پزشکی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۴:۴۱

پاسخنامه کلیدی آموزش بهداشت کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۵۴:۵۲

دفترچه مجموعه پرستاری ب کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۵۰:۰۳

تکنولوژی گردش خون کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون

تعداد سوالات: 160
پرستاری و بیماری های داخلی و جراحی: 60 سوال
بیوشیمی: 15 سوال
فیزیک پزشکی: 15 سوال
فیزیولوژی: 15 سوال
فارماکولوژی: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۴۴:۳۳

دفترچه علوم تشریحی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۲۰:۰۸

دفترچه مجموعه مامایی الف کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۵۴:۳۳

دفترچه فناوری نانو کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ ۰۹:۵۱:۱۱

دفترچه فیزیولوژی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ ۱۰:۴۲:۱۷

دفترچه رشته آمار زیستی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۵۱:۲۷

پاسخ سوالات انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۹:۳۸

پاسخ سوالات پرستاری- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۴۷:۳۶

پاسخ سوالات روانشناسی بالینی- الف کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال