تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۱:۴۰

پاسخ سوالات پرستاری گروه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۰:۴۲

پاسخ سوالات سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

کلید آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۹:۰۸

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته ها عصر چهارشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۶:۳۲

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته ها عصر پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۳:۲۱

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته های عصر جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۱:۵۰

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته صبح پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۰:۲۵

پاسخ سوالات نانوفناوری پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۸:۳۶

پاسخ سوالات روانشناسی بالینی گروه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۵:۴۱

پاسخ آمار زیستی کنکور ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۱۱:۴۳

دفترچه علوم تشریحی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۰۳:۰۸

دفترچه پرستاری گروه ب کنگور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۳۹:۰۳

دفترچه رشته مجموعه مامایی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۱:۲۱

دفترچه تغذیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۵۰:۳۳

دفترچه مهندسی بهداشت محیط کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۳۸:۵۰

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 سم شناسی


سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۰۶:۳۰

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مجموعه مامایی

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۵۹:۰۹

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 اتاق عمل

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۲۳:۳۴

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 انفورماتیک پزشکی

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۰۶:۰۴

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 اپیدمیولوژی

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۰۲:۰۶

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مهندسی بهداشت

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۱:۴۰

پاسخ سوالات پرستاری گروه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۰:۴۲

پاسخ سوالات سم شناسی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

کلید آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۹:۰۸

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته ها عصر چهارشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۶:۳۲

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته ها عصر پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۳:۲۱

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته های عصر جمعه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۱:۵۰

پاسخ سوالات زبان کلیه رشته صبح پنجشنبه کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۱۰:۲۵

پاسخ سوالات نانوفناوری پزشکی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۸:۳۶

پاسخ سوالات روانشناسی بالینی گروه ب کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (الف)

تعداد سوالات: 160
آسیب شناسی روانی: 35 سوال
نظریه های روان درمانی: 20 سوال
ارزیابی روانشناختی: 10 سوال
روانشناسی عمومی و رشد: 15 سوال
بنیادهای بیولوژیکی و فیزیولوژیکی رفتار: 10 سوال
روانشناسی بالینی: 15 سوال
آمار و روش تحقیق: 15 سوال
زبان: 40 سوال

تاریخ : دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۰۵:۴۱

پاسخ آمار زیستی کنکور ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۱۱:۴۳

دفترچه علوم تشریحی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : سه شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۰۳:۰۸

دفترچه پرستاری گروه ب کنگور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۳۹:۰۳

دفترچه رشته مجموعه مامایی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۰۱:۲۱

دفترچه تغذیه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : يکشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۵۰:۳۳

دفترچه مهندسی بهداشت محیط کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 94

تاریخ : شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۳۸:۵۰

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 سم شناسی


سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد سم شناسی

تعداد سوالات: 160
بیوشیمی عمومی: 30 سوال
شیمی عمومی: 30 سوال
زیست شناسی عمومی: 30 سوال
سم شناسی: 30 سوال
زبان: 40 سال

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۷:۰۶:۳۰

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مجموعه مامایی

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۵۹:۰۹

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 اتاق عمل

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۵:۲۳:۳۴

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 انفورماتیک پزشکی

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۰۶:۰۴

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 اپیدمیولوژی

تاریخ : آدينه ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۰۲:۰۶

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مهندسی بهداشت