تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۵۹:۳۲

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مجموعه علوم آزمایشگاهی 3

رشته های: قارچ شناسی پزشکی،میکروب شناسی،ویروس شناسی پزشکی،انگل شناسی

تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۰۲:۴۷

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

رشته های : بیوشیمی بالینی، زیست فناوری پزشکی، ژنتیک انسانی

تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۷:۵۴:۰۴

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

رشته های:
ایمنی شناسی پزشکی - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۴۴:۴۳

استعداد و زبان کلیه رشته ها دکتری وزارت علوم 93

تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۴۰:۵۷

نانوبیوتکنولوژی دکتری وزارت علوم 93

تاریخ : چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۴۰:۳۱

زیست دریا دکتری وزارت علوم 93

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۱۴:۰۰

پاسخنامه مهندسی پزشکی (رباتیک) دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۱۲:۵۶

پاسخنامه بینایی سنجی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۰۳:۴۳

پاسخنامه مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۰۲:۰۸

پاسخنامه سیاستهای غذا و تغذیه دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰:۲۶

پاسخنامه تاریخ علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۹:۲۰

پاسخنامه مشاوره توانبخشی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۸:۰۵

پاسخنامه علوم سلولی کاربردی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۶:۳۸

پاسخنامه سلامت و دهان و دندان دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۵:۳۱

پاسخنامه توکسین های میکروبی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۳:۳۴

پاسخنامه مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۲:۰۸

پاسخنامه مواد دندانی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۱:۱۰

پاسخنامه سلامت در بلایا و فوریتها دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۰:۰۶

پاسخنامه سلامت و رفاه اجتماعی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۴۸:۴۹

پاسخنامه آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۵۹:۳۲

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مجموعه علوم آزمایشگاهی 3

رشته های: قارچ شناسی پزشکی،میکروب شناسی،ویروس شناسی پزشکی،انگل شناسی

تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۸:۰۲:۴۷

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مجموعه علوم آزمایشگاهی 1

رشته های : بیوشیمی بالینی، زیست فناوری پزشکی، ژنتیک انسانی

تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۷:۵۴:۰۴

دفترچه کنکور ارشد وزارت بهداشت آزمون اردیبهشت 94 مجموعه علوم آزمایشگاهی 2

رشته های:
ایمنی شناسی پزشکی - خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۴۴:۴۳

استعداد و زبان کلیه رشته ها دکتری وزارت علوم 93

تاریخ : پنج شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۴۰:۵۷

نانوبیوتکنولوژی دکتری وزارت علوم 93

تاریخ : چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۴۰:۳۱

زیست دریا دکتری وزارت علوم 93

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۱۴:۰۰

پاسخنامه مهندسی پزشکی (رباتیک) دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۱۲:۵۶

پاسخنامه بینایی سنجی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۰۳:۴۳

پاسخنامه مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۰۲:۰۸

پاسخنامه سیاستهای غذا و تغذیه دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۶:۰۰:۲۶

پاسخنامه تاریخ علوم پزشکی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۹:۲۰

پاسخنامه مشاوره توانبخشی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۸:۰۵

پاسخنامه علوم سلولی کاربردی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۶:۳۸

پاسخنامه سلامت و دهان و دندان دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۵:۳۱

پاسخنامه توکسین های میکروبی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۳:۳۴

پاسخنامه مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۲:۰۸

پاسخنامه مواد دندانی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۱:۱۰

پاسخنامه سلامت در بلایا و فوریتها دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۰:۰۶

پاسخنامه سلامت و رفاه اجتماعی دکتری وزارت بهداشت 92

تاریخ : سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۴۸:۴۹

پاسخنامه آموزش پزشکی دکتری وزارت بهداشت 92