انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...
تعداد بازدید : 1014 |

زبان عمومی و تخصصی علوم ورزشی


بازهم افتخاری دیگر
تعداد بازدید : 2112 |

بازهم افتخاری دیگر


محوریتهای همایش 12 شهریور شعبه کرج
تعداد بازدید : 778 |

محوریتهای همایش 12 شهریور شعبه کرج


طرح حامی (برای اولین بار در گروه آموزشی دکتر خلیلی)
تعداد بازدید : 2938 |

طرح حامی

طرح حامی » ادامه خبر


همایش رایگان ویژه در شعبه کرج
تعداد بازدید : 1331 |

همایش رایگان ویژه در شعبه کرج (پنجشنبه 12 شهریور 94)
برای اولین بار در گروه آموزشی دکتر خلیلی (مقاله نویسی)
تعداد بازدید : 1649 |

دوره آموزشی مقاله نویسی


انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...
تعداد بازدید : 1575 |

میانبر ساده ساز آناتومی ، اصول ومبانی سازمان و مدیریت


کلاس نکته و تست ژنتیک پزشکی
تعداد بازدید : 973 |

کلاس نکته و تست ژنتیک پزشکی