<![CDATA[گروه آموزشی تالیفی علوم پزشکی دکتر خلیلی]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 Tue, 27 Oct 2020 03:31:47 +0330 Zend_Feed ar-sa http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[نتایج نهایی آزمون دکتری آبان اعلام می‌شود/ اعلام زمان آغاز ترم دانشجویان جدیدالورود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان برگزاری آزمون‌های ۱۴۰۰ اعلام شد/آغاز ثبت‌نام کنکور از ۱۲بهمن]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B2%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[۳۰ مهر آخرین مهلت فارغ التحصیلی برای قبول شدگان دکتری ۹۹]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B9 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج نهایی آزمون دستیاری اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ امکان تقسیط شهریه برای دانشگاه آزادی ها]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[واحدهای عملی برای دانشجویان ساکن تهران حضوری برگزار خواهد شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ فعالیت اداری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی هفته جاری برقرار است.]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان مصاحبه دکتری تخصصی دو پردیس دانشگاه تهران اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون EPT آبان ماه 99 دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-ept-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-99-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مشاهده سه جلسه‌ی اول کلاس‌های وب‌کنفرانس برای تمام دروس]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A8%3F%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ ۱۵۰۰ مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد لغو شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جزئیات مصاحبه غیرحضوری دکتری تخصصی وزارت بهداشت اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نکاتی که رعایت آنها در رزومه مصاحبه دکتری الزامی است ]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[۳۰ درصد نمره کل آزمون دکتری تخصصی پزشکی را مصاحبه علمی تشکیل داده است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ عدم تغییر در شهریه دانشجویان شهریه پرداز علوم پزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[خبری خوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد معرفی شده برای مصاحبه دکترای تخصصی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ امشب،آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8%D8%8C%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اجباری به حضور ۳ هفته ای دانشجویان جدید الورود در دانشگاه نیست]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B3-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[علام نتیجه انتخاب رشته دکتری در ۱۰روز آینده ]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برای سال تحصیلی جدید، ظرفیت خوابگاه‌ های دانشگاه‌ تهران از ۶ نفر به ۲ نفر کاهش یافته است.]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[بازگشایی دانشگاه ها از ۱۵ شهریور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد تمدید شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[وضعیت ۱۸ دانشگاه استان تهران برای خوابگاه دانشجویی دوره دکتری]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پذیرش قبول شدگان ۴۸ رشته آزمون دکتری در دانشگاه پیام نور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[بخشنامه وزارت علوم به روسای دانشگاه‌ها درباره کسر نمره پایان نامه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[انتخاب رشته دکتری ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز انتخاب رشته‌ آزمون دکتری سال ۹۹]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B9 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تقویم آموزشی نیم سال اول دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: دوره ۵۸ آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت که قرار بود ۱۳ شهریورماه برگزار شود، لغو شد.]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DB%B5%DB%B8-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امروز آخرین مهلت ثبت نام رشته‌های بدون آزمون دانشگاه‌ها]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتايج اوليه و زمان انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون ورودي مقطع دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1399]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%3F%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%3F%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%3F%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%3F%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%3F-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%3F%D9%84%3F-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%3F-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%3F%D8%AA%D8%B1%3F-%3Fphd-%D9%86%3F%D9%85%D9%87%3F%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%3F%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام دکتری بدون کنکور 99 دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%3F-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-99-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون زبان وزارت بهداشت اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ اصلاحیه دفترچه پذیرش بدون کنکور دانشگاه ها منتشر شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ توزیع کارت آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی آغاز شد/برگزاری آزمون ۳۰ مرداد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تاریخ برگزاری آزمون MSRT]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-msrt Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[هیچ داوطلب کنکور دکتری در آزمون مبتلا نشده است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ اعلام جزئیات برگزاری سه آزمون وزارت بهداشت در شهریورماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ و نحوه‌ برگزاري آزمون (الكترونيكي) زبان انگليسي پيشرفته تولیمو (Tolimo) ]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%3F-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%3F-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%3F-%3F%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%3F%D8%AE%3F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%3F-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%3F-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%3F%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%3F%3F%3F-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%3F%D8%B3%3F-%D9%BE%3F%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-tolimo Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه وزارت بهداشت در رابطه با آزمون دستیاری دندانپزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آزمون دستیاری دندانپزشکی به تعویق نمی افتد/دانشجویان ترم آخر از گذراندن واحد طب سنتی معاف شدند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[حذف کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در دستور کار است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تکذیب افزایش شهریه دکتری دانشگاه پیام نور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ آغاز توزیع کارت آزمون زبان دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ اعلام جزئیات ثبت‌نام در دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد ]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کسب نمره زبان برای مصاحبه؛ چالش جدید داوطلبان دکتری 99]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%3F-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-99 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[یکی از شروط پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۹ تغییر کرد.]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B9-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ ۳۰ درصد داوطلبان کنکور دکتری ۹۹ غایب بودند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B9-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[توزیع کارت آزمون دستیاری تخصصی پزشکی تا امروز ۱۵ مردادماه تمدید شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج آزمون دکتری نیمه اول شهریور/ پذیرش بیش‌از ۲۴ هزار داوطلب در دانشگاه‌ها]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%3F%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانلود دفترچه کنکور رشته های دکتری علوم پایه پزشکی همراه با پاسخنامه کلیدی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانلود رایگان دفترچه کنکور و پاسخنامه کلیدی کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم پایه پزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه وزارت بهداشت در رابطه با آزمون MHLE]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-mhle Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[لیست بسته های آموزشی در رشته های کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت سال 1399]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تاریخ آزمون های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش‌های جمع بندی یک روز ویژه دکتری (برگزاری حضوری و آنلاین)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نمایشگاه کتاب سراسری گروه آموزشی تالیفی دکترخلیلی همراه با تخفیف ویژه‌ی خدمات و محصولات]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3F%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه شهید بهشتی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جزئیات برگزاری آزمون جامع دکتری در دانشگاه الزهرا]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعيه سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تاريخ‌ و نحوه‌ برگزاري آزمون (الكترونيكي) زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo:E-A2020) ]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%3F-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4%3F-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%3F-%3F%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%3F%D8%AE%3F-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%3F-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%3F-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%3F%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%3F%3F%3F-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%3F%D8%B3%3F-%D9%BE%3F%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-tolimoe-a2020 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برگزاری آزمون های بین الملل در ایران]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ تغییر زمان برگزاری آزمون دکتری وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 99]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-99 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ تاریخ جدید برگزاری آزمون‌های وزات علوم]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[قابل توجه شرکت کنندگان آزمون های آزمایشی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تندتر بخون، بیشتر بخون... شروع دوره تندخوانی و مطالعه صحیح]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD تندتر بخون، بیشتر بخون... شروع دوره تندخوانی و مطالعه صحیح ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه تغییر تاریخ برگزاری آزمون آزمایشی 2 اسفند به 9 اسفند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-9-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[لغو مصوبه تعیین حد نصاب نمره مصاحبه دکتری به کنکور ۹۹ می رسد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DB%B9%DB%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کارگاه ۴ روزه وب کنفرانس تفسیر تست های آزمایشگاهی، اینبار بصورت وب کنفرانس در سراسر کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امکان گذراندن برخی دروس در هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری نمایشگاه سراسری خدمات و محصولات موسسه دکترخلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تاسیس دانشگاه جدید مشروط به تاسیس استان جدید است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نمایشگاه تخصصی کتاب‌های دانشگاهی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-26-%D8%AA%D8%A7-29%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-25-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AF%D8%A7%3F%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-100-%D8%AA%D8%A7-150-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF  نخستین جشنواره ملی نشر دانشگاهی ایران با شعار «کتاب، دانشگاه، توسعه» از ۲۶ آذر ۹۸ به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برای سومین سال برگزاری کلاسهای وب کنفرانس در سراسر کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاحات دفترچه راهنمای ثبت نام و تمديد مهلت ثبت نام درآزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (Ph.D) سال 1399]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%3F%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%AF%3F%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%3F-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%3F%D8%AA%D8%B1%3F-%D9%86%3F%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%3F%D8%B2-phd-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1399 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه برگزاری آزمون آزمایشی موسسه دکتر خلیلی در تاریخ 8 آذرماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-8-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اولین جلسه کلاس بافت شناسی و جنین شناسی دکتری بیولوژی تولید مثل را رایگان شرکت کنید!]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری کلاس انگل شناسی کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت. جلسه اول به صورت رایگان و آزمایشی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1400 در سایت سنجش پزشکی منتشر شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جشنواره رتبه های برتر کنکور 98 (کارشناسی ارشد و دکتری)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-98-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری 99]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-99 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری همایش رایگان کنکور دکتری وزارت بهداشت مهرماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری همایش مشاوره ای رایگان ویژه آمادگی کنکور دکتری وزارت بهداشت 18 مهرماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-18-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[لیست قبولی های کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت کنکور سال 98 از خانواده بزرگ دکتر خلیلی در سراسر کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-1000-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-98-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نمایندگیهای فعال گروه آموزشی تالیفی پژوهشی دکترخلیلی در سراسر کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%3F%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پاسخنامه کلیدی و تشریحی کنکور ارشد وزارت بهداشت 99-98 (توسط اساتید برتر گروه آموزشی دکترخلیلی)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-99-98-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[گارگاه دو روزه آمادگی مهارتهای لازم برای شرکت در مصاحبه دکتری بهداشت 98]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری وزارت بهداشت 99-98توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-99-98%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش های جمع بندی وبکنفرانس آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 (برگزاری در سراسر کشور)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[گروه های تلگرامی آموزش رایگان کلیه دروس علوم پزشکی توسط اساتید مجرب دکترخلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[23 اردیبهشت ماه، آخرین مهلت ثبت نام آزمون دکتری پزشکی ۹۸]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/23-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B9%DB%B8 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اطلاعیه اضافه شدن رشته/محل‌های گروه علوم پزشکی به سامانه ثبت نام بدون آزمون دکتری تخصصی (ویژه استعداد‌های درخشان) را صادر کرد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%AD%D9%84%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اطلاعیه اضافه شدن رشته/محل‌های گروه علوم پزشکی به سامانه ثبت نام بدون آزمون دکتری تخصصی (ویژه استعداد‌های درخشان) را صادر کرد]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[گروه آموزشی تالیفی پژوهشی دکترخلیلی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تاريخ و زمان اعلام نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري (Ph.D) نيمه متمركزسال 1398]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%3F%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%3F%D8%AE-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%3F%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%3F%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%3F-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%3F%D8%AA%D8%B1%3F-phd-%D9%86%3F%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%3F%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D9%84-1398 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم در سال 98]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان و مکان شرکت در آزمون آزمایشی 6 اردیبهشت (ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت شعبه مرکزی)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-6-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای نکته و تست و همایش های جمع بندی ویژه کارشناسی ارشد 98]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-98 بهترین فرصت مرور و جمع بندی جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 98]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کارگاه دو روزه استعداد تحصیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه شماره 9 سنجش پزشکی مبنی بر اعلام ظرفیت های اولیه رشته های دکتری تخصصی و پژوهشی 98]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-9-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-98 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تخفیفات ویژه روز دانشجو از تا 22 آذرماه 97 در سراسر کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88 یک هفته تخفیفات ویژه کلاسهای حضوری، بسته های آموزشی، کلاسهای مجازی، آزمون آزمایشی و مشاوره تخصصی به مناسبت روز دانشجو]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مبانی اپیدمیولوژی، مقدمات آمار زیستی، اصطلاحات پزشکی، بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی بیماریها در دو روز در هفته]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C مبانی اپیدمیولوژی، مقدمات آمار زیستی، اصطلاحات پزشکی، بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی بیماریها در دو روز]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تنها مرکز برگزار کننده دوره های تخصصی دکتری علوم پزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AB%D9%84 تنها مرکز برگزار کننده دوره های تخصصی دکتری علوم پزشکی
دوره های تخصصی علوم سلولی کاربردی، علوم اعصاب، مهندسی بافت، پزشکی مولکولی، نانوتکنولوژی پزشکی، داروسازی، بیولوژی تولیدمثل]]>
Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330
<![CDATA[همه چیز در مورد آزمون لیسانی به پزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%3F-%D8%B4%D8%B1%3F%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%3F%D9%84%3F-99-1398 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جذب دانشجو در چهار رشته جدید پیراپزشکی در علوم پزشکی ایران]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر فرزاد شیدفر با اعلام این خبر افزود: چهار رشته مقطع دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، کارشناسی ارشد اتاق عمل، کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی و دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی در این دانشکده راه اندازی شد.]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[راه‌اندازی دوره‌های دکتری پیوسته از مهر 98 در دانشگاه تربیت مدرس]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%A7%D9%87%3F%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1-98-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3

راه‌اندازی دوره‌های دکتری پیوسته از مهر 98 در دانشگاه تربیت مدرس

]]>
Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330
<![CDATA[توضیح وزیر بهداشت درباره عدم پذیرش دانشجویان پزشکی از سال ۲۰۱۹]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جلسه صفرم استعداد تحصیلی استاد مدنی را رایگان تجربه کنید]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری همایش مشاوره ای رایگان ویژه آمادگی کنکور دکتری وزارت بهداشت 12 مهرماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-12-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-21-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-97 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کارگاه رایگان استعداد تحصیلی ویژه متقاضیان دکتری وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مشاوره تخصصی در طرح مشاوره v.vip تحت نظارت شخص دکترخلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-vvip-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری دوره چهل و هشتم آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE فردا 18 مردادماه (دریافت کارت ورود به جلسه)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-mhle-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-18-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کارت ورود به جلسه دوره نهم آزمون ملی دندانپزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[موسسه دکتر خلیلی روز دوشنبه 18 تیرماه تعطیل می باشد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-18-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پاسخنامه کلیدی و تشریحی کنکور ارشد وزارت بهداشت 98-97 (توسط اساتید برتر گروه آموزشی دکترخلیلی)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-98-97 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری وزارت بهداشت ٩٨-٩٧ توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%A9%D9%A8-%D9%A9%D9%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[گارگاه دو روزه آمادگی و فراگیری مهارتهای لازم برای شرکت در مصاحبه دکتری بهداشت 97]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-97 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش مشاوره ای ویژه آمادگی آزمون دکتری بهداشت 97 (حضوری+وبکنفرانس)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-97-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A8%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه وزارت علوم آزمون 97]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش های جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی 97]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-97 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز فرصت مجدد ثبت نام جذب هیات علمی وزارت بهداشت از 18 فروردین 97]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-18-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-97 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[افزایش حدنصاب نمره زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 98]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AF%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-98 افزایش حدنصاب نمره زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 98 ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص آزمون لیسانس به پزشکی 98-97]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-98-97 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[قابل توجه داوطلبان آزمون های آزمایشی گروه آموزشی تالیفی دکترخلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-12-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای حضوری ترم زمستان]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام دکترای ۹۷ از اول آذرماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B9%DB%B7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 آغاز ثبت نام دکترای ۹۷ از اول آذرماه ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش رایگان کارشناسی ارشد 27 مهر 96]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-27-%D9%85%D9%87%D8%B1-96 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[فرصت استثنایی مشاوره رایگان استعداد تحصیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه مهم مبنی بر تغییر زمان آغاز کلاسهای حضوری دوره دکتری]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ تكميل ظرفيت برخي از كدرشته‌ محل‌ هاي تحصيلي جديد در دوره هاي مختلف آزمون‌ ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ 1396 (وزارت علوم)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%3F%D9%85%3F%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%3F%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%3F-%D8%A7%D8%B2-%3F%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F-%D9%85%D8%AD%D9%84%3F-%D9%87%D8%A7%3F-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%3F%D9%84%3F-%D8%AC%D8%AF%3F%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%3F-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%3Fphd-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%3F-1396-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه مشاوره رایگان با اساتید (حضوری و تلفنی)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام اسامی رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 96]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-96 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[شروع جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از فردا (وزارت علوم)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[توضیحات مرکز سنجش آموزش پزشکی درمورد "تاخیر در اعلام نتایج آزمون وزارت بهداشت"]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری رایگان دوره آمادگی زبان دکتری (ویژه رتبه های برتر کارشناسی ارشد 95)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مشاوره ویژه کارشناسی ارشد، دکتری و غیرتحصیلی با دکتر خلیلی (تلفنی)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[رشته های جدید دپارتمان مشاوره تخصصی در مقطع ارشد و دکتری برای آزمون 97]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-97 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[لیست قبولی های آزمون دکتری 97-96 گروه آموزشی دکترخلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-97-96-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[فراخوان جذب نمایندگی فعال دکتر خلیلی در سراسر کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مشاوره حضوری رایگان با اساتید موسسه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برای کنکور 97-96 با مشاوره و برنامه ریزی رتبه های برتر گام بردارید]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%3F%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-97-96 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد آزاد تا ۱۷ تیر]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری دوره های آمادگی مصاحبه دکتری]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تخفیف 10 تا 30 درصدی همه خدمات موسسه دکترخلیلی در سراسر کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-10-%D8%AA%D8%A7-30-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-20-%D8%AA%D8%A7-27-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[فراخوان پذیرش دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پاسخنامه آزمون کنکور دکتری وزارت بهداشت 96]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-96 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش های جمع بندی یک روزه دکتری وزارت بهداشت گروه آموزشی دکترخلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[گروه تالیفی دکترخلیلی در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دفترچه راهنمای آمون دکتری وزارت علوم 96 منتشر شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-96-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه همایش های یک روزه وزارت علوم گروه آموزشی تالیفی دکترخلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پیک عیدانه سال 1396گروه آموزشی و تالیفی دکتر خلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کلیه کلاسهای آموزشگاه دکتر خلیلی تا 13 فروردین تعطیل می باشد.]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-13-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اردوی مطالعاتی نوروز 96]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%B4 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-96%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امروز آخرین مهلت شرکت در آزمون دکتری پزشکی/ مدارک مجاز اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) سال تحصیلی 97-96]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-phd-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-97-96 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جذب اعضای هیات علمی وزارت بهداشت ]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[شرایط شرکت در دکتری پژوهش محور گروه علوم پزشکی سال 96 اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF شرایط شرکت در دکتری پژوهش محور گروه علوم پزشکی سال 96 اعلام شد ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام چهارمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد از شنبه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تعرفه ثبت نام برای آزمون‌های سال 96 ابلاغ شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دفترچه آزمون دستیاری ۹۶ منتشر شد/ آغاز ثبت نام از اول بهمن]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B6-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[عودت وجوه ثبت نام کنندگان آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF بازگشایی مجدد سامانه عودت وجوه ثبت نام کنندگان آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام جذب هیات علمی وزارت بهداشت از اول بهمن]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[راه‌اندازی اولین آزمایشگاه آموزشی نانو در دانشگاه سمنان]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%A7%D9%87%3F%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری سیزدهمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88 برگزاری سیزدهمین آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز اعزام 16 هزار دانشگاهی به عتبات از اول بهمن]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-16-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام سومین دوره آزمون دستیاری پزشک خانواده/ برگزاری آزمون در 28 بهمن 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-28-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه دهمین دوره پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي سال 1396]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B0%3F%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%3F-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%3F%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%3F-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی آلمان قطعی است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA اعزام دانشجویان به فرصت مطالعاتی آلمان قطعی است ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جذب دانشجو در رشته «ترافیک و سلامت» از سال آینده]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%3F%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران تجمیع می‌شوند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانشکده علوم پایه و فناوری‌ های نوین علوم پزشکی راه‌ اندازی می‌ شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%3F-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%3F-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%3F-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[سرنوشت هیچ کدام از رشته‌های مشترک نهایی نشده است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت از هفته اول بهمن]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری آزمون‌های فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی خارج از کشور در هفته جاری]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%3F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1396]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امروز آخرین مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86 امروز آخرین مهلت ثبت نام عتبات دانشگاهیان ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص چگونگی عودت وجوه داوطلبان]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون دکتری علوم و آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون دکتری ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[سازمان سنجش نقشی در تغییر ضرایب یا حذف برخی گرایشش ها ندارد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مهلت ثبت نام آزمون دکتری تمدید شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز دوره زبان دکتری MHLE و MSRT]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-mhle-%D9%88-msrt Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش طرح طلایی مکاتبه ای 8 دی ماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-8-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه آزمونهای زبان MHLE در سال 1395]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-mhle-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تخفیف های 16 آذر ویژه روز دانشجو در سراسر کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-16-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[7 درصد صندلی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خالی هستند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF 7 درصد صندلی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی خالی هستند ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[فهرست نهایی رشته های مورد و منابع آزمون پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) رشته های داروسازی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-phd-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[شرایط برگزاری آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 97-96]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-phd-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-97-96 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اسامی قبول شدگان مقطع آزمون دکتری تخصصی 1395]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[‌ ایجاد 1000 فرصت شغلی توسط دانشگاه آزاد بروجرد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/ Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام آخرین مهلت ثبت‌ نام در آزمون توانمندی تدریس فناوری نانو]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری همایش در نمایندگی اهواز 18 مهرماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-18-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 برگزاری همایش در نمایندگی اهواز 18 مهرماه]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دعوت به همکاری]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[افزایش سهم مصاحبه آزمون ph.D]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-phd Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج نهایی دکتری وزارت بهداشت از ساعت 17 امروز]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-17-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کارنامه علمی آزمون دکتری وزارت بهداشت فردا منتشر می‌شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش رایگان کنکور دکتری وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام MHLE (برگزاری آزمون 19 مهر)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-mhle-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-19-%D9%85%D9%87%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی در هفته جاری]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری تخصصی در هفته جاری ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[موافقت وزارت بهداشت با انتقال 99 دانشجو به داخل کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-99-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمینه انتقال فرزندان دانشجوی جانبازان 70 درصد در مقطع کارشناسی ارشد فراهم شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-70-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF زمینه انتقال فرزندان دانشجوی جانبازان 70 درصد در مقطع کارشناسی ارشد فراهم شد ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز دومین دوره اعطای بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 آغاز دومین دوره اعطای بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز دوره چهارم MHLE موسسه دکتر خلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-mhle-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج نهایی آزمون دستیاری امروز اعلام می‌شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[راه‌ اندازی رشته های میکروب‌ شناسی و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%A7%D9%87%3F-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%3F-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان اعلام نتایج دکتری تخصصی وزارت بهداشت مشخص شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF زمان اعلام نتایج دکتری تخصصی وزارت بهداشت مشخص شد ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 95 امروز اعلام می شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مرکز پژوهشی گیاهان دارویی تأسیس می شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%3F%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام زمان ثبت نام و برگزاری آزمون ارشد و دکتری بهداشت و علوم96]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 موسسه دکتر خلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان مشروط آزمون نیمه متمرکز دکتری پیام نور اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[فراخوان شانزدهمین دوره جشنواره پایان‌نامه دانشجویی اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%3F%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانشگاه آزاد دیگر آزمونی برگزار نمی کند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF دانشگاه آزاد دیگر آزمونی برگزار نمی‌کند]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تغییرات آزمون دکتری وزارت علوم]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%D8%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-phd-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1396 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[رشته هایی که امکان شرکت در کنکور تغذیه را دارند، همان رشته هایی هستند که در دفترچه کنکور ذکر شده است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B0%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[افزودن 120 رشته در مقاطع ارشد و دکتری واحد علوم و تحقیقات به دفترچه آزمون]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-120-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مهلت ارسال مدارک جاماندگان مصاحبه دکتری آزاد تا 20 شهریور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-20-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تشکیل تیم کارشناسی برای اعطای پروانه نظام پزشکی به دانش آموختگان برخی رشته ها]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان انتشار نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF زمان انتشار نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[لزوم تعدیل ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[افزایش ظرفیت پذیرش رتبه‌های برتر کنکور در دانشگاه علوم پزشکی تهران]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تغییرات آزمون دکتری "وزارت علوم" برای سال 96]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آخرین وضعیت انتقال رشته‌های مرتبط با سلامت به وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[رکود صنعت مانعی برای اجرای پروژه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نکات مهم در انتخاب رشته محل برای داوطلبان آزمون دکتری تخصصی(Ph.D)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8Cphd Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام جزئیات انتخاب رشته و مصاحبه آزمون دکتری تخصصی پزشکی 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[16 مرداد آخرین مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی ارشد و دکتری آزاد 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/16-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95 16 مرداد آخرین مهلت ثبت نام آزمون اختصاصی ارشد و دکتری آزاد 95 ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[شرایط و نحوۀ مهمان شدن دانشجویان در دانشگاه تهران]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%3F-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 شرایط و نحوۀ مهمان شدن دانشجویان در دانشگاه تهران ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[وزیر بهداشت: رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نباید نمایشی باشد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%3F%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF وزیر بهداشت: رتبه‌بندی دانشگاه‌ها نباید نمایشی باشد ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[راه اندازی رشته دکتری حرفه ای سلامت عمومی در دانشگاه تهران]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تمدید مهلت ثبت نام در کنکور دکتری بهداشت 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه دکتری وزارت علوم]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه همایش جمع بندی یک روزه دکتری بهداشت 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[*اطلاعیه مهم*]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-2 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش رایگان 10 تیرماه 95 ارشد وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-10-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-95-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[بیشترین آمار قبولی رشته های تخصصی داروسازی (اسامی)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعيه شماره 1- در خصوص آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 96-95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-phd-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-96-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) سال تحصیلی 95-94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-11-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C  ]]> Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1395 در یک نگاه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تسهیلات نظام وظیفه برای دانش آموختگان برتر در مقطع کارشناسی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری دوره MHLE]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-mhle Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری کلاس شیمی تجزیه دستگاهی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جزئیات دریافت کارت آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه آزاد اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[چهل و سومین دوره‌ آزمون‌ پذيرش‌ دستيار رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ پزشكي]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%3F-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F-%D9%BE%D8%B0%3F%D8%B1%D8%B4%3F-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%3F%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%D9%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%3F%D9%86%D9%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%3F%3F Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تالار گفتگو برای تبادل نظر و تازه‌های کنکور ]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پرداخت ماهیانه 500 تا 600 هزار تومان تسهیلات به دانشجویان دکتری]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-500-%D8%AA%D8%A7-600-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام زمان برگزاری کنکور دکتری تخصصی توسط وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه نهمين دوره پذيرش دانشجوي لیسانس به پزشکی سال 1395]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85%3F%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B0%3F%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%3F-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو پنجشنبه برگزار می شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[لیست قبول شدگان آزمون دکتری گروه آموزشی دکتر خلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز فراخوان جذب هیات علمی پزشکی دانشگاه آزاد از 19 دی 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-19-%D8%AF%DB%8C-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آخرین مهلت ثبت نام دکتری تخصصی وزارت علوم]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری اولین دوره آزمون صلاحیت بالینی 94 در هفته جاری]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-94-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[چهارشنبه آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد و دکتری آزاد 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امروز، آخرین مهلت ثبت نام آزمون ارشد و دکتری آزاد 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نمایشگاهی برای اشتغال و کار دانشجویان]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد آستارا قطعی شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تمدید مهلت ثبت نام دکتری تخصصی و ارشد دانشگاه آزاد 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان و مکان همایش رایگان دکتری 10 دی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-10-%D8%AF%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ اطلاعیه سازمان سنجش در باره آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز(PH.D) سال 1395]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%3F-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%3F%D8%AA%D8%B1%3F-%D9%86%3F%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%3F%D8%B2phd-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پذیرش دانشجوی “دستیار پزشک خانواده” در دانشگاه علوم پزشکی شیراز]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش رایگان مشاوره دکتری وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام آزمون دکتری 95(ویژه علوم)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-95%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[درصد آزمون‌ کتبی‌ و مصاحبه دکتری تعیین شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C%3F-%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مهلت و جزئیات تغییر رشته و گرایش پیام نور اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[انتشار فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد از 5 دی 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-5-%D8%AF%DB%8C-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جزئیات مرحله تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 94 اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تکمیل ظرفیت کنکور دکتری 94 دوم دیماه آغاز می شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-94-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) وزارت بهداشت سال آینده در تابستان 95 برگزار می شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-phd-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-95-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشوردرباره تاريخ ثبت ‌نام آزمون ورودي دوره دكتري علوم (نيمه‌متمركز Ph.D) سال 1395]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%3F%D8%AE-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%3F-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%3F%D8%AA%D8%B1%3F-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%86%3F%D9%85%D9%87%3F%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%3F%D8%B2-phd-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1395 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری دوره ‌آمادگی درس آمار زیستی برای آزمون دکتری 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%3F%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[راه اندازی وب سایت ارتباط مستقیم با رییس دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آزمون زبان وزارت بهداشت پنجشنبه ۲۶ آذرماه ]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-mhle-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آزمون زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 4 دی 94 برگزار می شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-4-%D8%AF%DB%8C-94-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه مهم ویژه پذیرفته شدگان آزمون کتبی دکتری 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[توصیه وزارت بهداشت برای علاقمندان به ادامه تحصیل در هند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت 95-94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-95-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جدول زمانبندی آزمونهای وزارت علوم امسال]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون های ارشد و دکتری آزاد از دوشنبه 16 آذرماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعطای مدرک تحصیلی به خانواده شهدای دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[شروع کلاسهای داروسازی از ابتدای دی ماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کارگاه دو روزه تندخوانی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[فرصت ثبت نام مجدد به غایبان مصاحبه دکتری پژوهش محور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[شروع کلاسهای دوره دکتری 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[وضعیت آزمون دکتری سال 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امکان پذیرش با اولویت قبول شدگان دکتری پژوهش محور در بهمن ماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امکان تغییر رشته دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تصویب سهمیه هیات علمی پیمانی در پذیرش دکتری آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[فارغ‌التحصیلان دکترای تخصصی پژوهشی تنها در مراکز پژوهشی به کار گرفته می‌شوند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%3F%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کاهش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دوره دکتری تخصصی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام شرایط ثبت‌نام دکتری بدون آزمون آزاد ۹۵]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B5 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[افت کیفیت درمان مردم با افزایش بی رویه پذیرش دانشجوی پزشکی کنکور 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری زود هنگام آزمون دکترای تخصصی علوم پزشکی 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کلید نهایی آزمون دکترای علوم پزشکی منتشر شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون‌های ارشد و دکتری آزاد از 16 آذر 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-16-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[سامانه فروش اینترنتی دو آزمون تافل بین المللی فعال شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تغییر نحوه پذیرش بدون آزمون برای دانشجویان استعداد درخشان]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تکمیل ظرفیت دانشجویان دکتری و ارشد دانشگاه آزاد در بهمن ماه 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری کلاسهای نکته و تست برای آزمون ارزشیابی داروسازی خارج از کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ابلاغ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه جدید دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%3F%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری صد و دومین دوره آزمون زبان تولیمو در روز پنج شنبه ۲۱ آبان ماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تغییر در زمان برگزاری آزمون MSRT آذر ماه ۹۴]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-msrt-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B9%DB%B4 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی تربیت مدرس از سال آینده]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نحوه پذیرش دانشجوی پولی توسط دانشگاههای دولتی اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جزئیات شیوه‌نامه کنکور دستیاری 95 / اعمال معدل و نمره پیش کاروزی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87%3F%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-95-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دوراهی دانشجویان پس از فارغ‌ التحصیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%3F-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام کلید اولیه کنکور دکتری وزارت بهداشت آبان 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ایران جزو 10 کشور برتر تکنولوژی نانو است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-10-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آزمون دکترای تخصصی در 8 شهر برگزار شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-8-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[‌طرح اشتغال رتبه‌های برتر دانشگاهی از امسال اجرا می‌شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/ Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نحوه پذیرش دانشجویان دکتری در سال 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان جدید ثبت‌نام آزمون‌ های سراسری 95]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-95 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[رقابت ۸ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی پزشکی/برگزاری آزمون 14 آبان 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-14-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام قبولی های پردیس البرز وکیش دانشگاه تهران از 5 آبان 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-5-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مهلت یک روزه ثبت نام برای جاماندگان آزمون دکتری تخصصی پزشکی 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون آیلتس آغاز شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم 94 از امروز]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-94-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مدارک کدرشته‌های غیرمجاز دانشگاه آزاد در صورت تأیید وزارت علوم معتبر است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%3F%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج تکمیل ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد 94 اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کمبود ردیف استخدام برای هیات علمی پزشکی/ جذب هزار نفر در سال ۹۴]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B4 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کسر خدمت سربازی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران از امروز]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج تکمیل ظرفیت دوره دکترای دانشگاه آزاد 94 سه‌شنبه اعلام می‌شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94-%D8%B3%D9%87%3F%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[رشد 4.5 برابری تصویب رشته های دکتری دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-45-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام نقص مدارک به متقاضیان بورس هیات علمی پزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امروز؛ آخرین مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%3F-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همکاری پردیس فنی دانشگاه تهران با دانشگاه های فرانسه و آمریکا]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[انتقال پردیس بین الملل دانشگاه پزشکی در رامسر منتفی شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری آزمون‌ های بین‌المللی علوم پزشکی در ایران]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%3F%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جذب 250 عضو هیات علمی در واحد علوم و تحقیقات]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B0%D8%A8-250-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[مهمترین تغییرات آزمون دستیاری دندانپزشکی سال 95 اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اساتید جوان دانشگاهی مشمول جوایز بنیاد ملی نخبگان می شوند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تمدید فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تا 15 مهر 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-15-%D9%85%D9%87%D8%B1-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام زمان شروع ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۴ دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امکان جابجایی درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی آزاد 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جزییات طرح جدید دانشگاه تهران برای بورسیه تحصیلات تکمیلی اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر رتبه‌های برتر دانشنامه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[رشته و مدارک جدید برای آزمون دکتری تخصصی پزشکی 94 اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جزئیات الکترونیکی شدن دروس پیام نور در سال جدید تحصیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ طرح جدید دانشگاه تهران برای اعطای بورسیه دکتری خارج از کشور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امکان شرکت ثبت نام کنندگان مقطع دکتری آزاد در تکمیل ظرفیت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کاهش پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری در دانشگاه خوارزمی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امکان تحصیل همزمان در دو رشته در دانشگاه پیام نور]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[توقف پذیرش دانشجوی جدید پزشکی در واحد قشم دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[لغو شرط سنی آزمون دستیاری تا اطلاع ثانوی/ تعطیلی مرکز قشم دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نحوه پذیرش در مقطع دکترای پژوهش محور دانشگاه آزاد 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[انتشار بیش از 12 هزار مقاله در ISI در شش ماهه اول 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-12-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-isi-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت‌نام 7 هزار نفر در دکتری پزشکی 94/ مهلت دو روزه برای جاماندگان]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آموزش بی‌رویه دانشجوی دندانپزشکی به رقابت ناصحیح دندانپزشکان دامن می‌زند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%3F%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B2%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اینستاگرام گروه آموزشی دکتر خلیلی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری آزاد 94 در واحدها]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%3F%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های تهران از 21 شهریور 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-21-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون دستیاری دندان پزشکی 94 اعلام شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اولین همایش پرستاری و مامایی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج دوره‌های دکترای پژوهش‌محور دانشگاه آزاد 94 فردا اعلام می‌شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%3F%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[استانداردسازی آزمون های پزشکی / تأکید بر بومی گزینی رشته های پزشکی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%3F%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز اعلام نتایج ارشد و دکتری آزاد 94 از دوشنبه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان اعلام نتایج آزمون دستیاری دندانپزشکی 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان‌بندی اعلام نتایج و زمان ثبت‌نام تمام مقاطع دانشگاه آزاد 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%3F%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون دستیاری 94 این هفته اعلام می‌شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-94-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت‌نام سی و یکمین آزمون زبان وزارت بهداشت (MHLE) از امروز]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%3F%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-mhle-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کاهش 15 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-15-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[همایش های جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز فراخوان جذب هیات علمی از امروز/ رونمایی از سامانه جدید جذب]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه پیام نور از 5 شهریور 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-5-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری آزمون پذیرش Ph.D داروسازی متمرکز می‌شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-phd-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی 16 شهریور 94 برگزار می شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-16-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[درخواست داروسازان برای کاهش ظرفیت رشته داروسازی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کاهش ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد با هدف کیفی‌سازی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%3F%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام متقاضیان عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها از 21 شهریور 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%DB%8C%3F%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%3F%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-21-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[رد شایعات درباره نحوه ورود به دوره دستیاری/ تغییرات تخصص داروسازی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون های آیلتس شهریور 94 آغاز شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-94-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[کارنامه نهایی داوطلبان آزمون دکتری 94 منتشر شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-94-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آینده شغلی فارغ التحصیلان رشته پزشکی مبهم است]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی آبان 94 برگزار می شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-94-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نتایج آزمون دکتری سال 94 اعلام شد (ویژه وزارت علوم)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-94-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون دکتری گروه پزشکی 94 از 26 مرداد آغاز شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94-%D8%A7%D8%B2-26-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[جزئیات مراحل پذرش در آزمون دکتری در دو مرحله]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%B0%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آزمون های جامع علوم پزشکی الکترونیکی می شوند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام آزمون آیلتس دانشگاه آزاد آغاز شد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زمان برگزاری تمام آزمون‌های سال 94 و 95 اعلام شد (ویژه وزارت علوم)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-94-%D9%88-95-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانشگاه آزاد ۵ هزار عضو هیأت علمی جدید می‌گیرد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%3F%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%3F%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[فرصت مجدد برای انتخاب رشته آزمون دستیاری پزشکی 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تشریح جزئیات و تغییرات آزمون دکتری 94-95 (ویژه وزارت علوم)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AC%D8%B2%3F%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-94-95%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دفترچه کنکور دکتری وزارت بهداشت 95-94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-95-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانشگاه تهران بررسی سوابق میهمانی دانشجویان را پولی کرد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج نهایی دکتری آزاد ۹۴ در نیمه دوم شهریور ماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[حذف کنکور دکتری تخصصی از سال آینده (ویژه وزارت علوم)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[نهایی شدن مواد درسی کنکور دکتری ۹۵]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B5 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[سکوت نابجای سازمان سنجش در خصوص زمان اعلام نتایج دکتری سراسری ۹۴]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B4 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ثبت نام پذیرش بدون آزمون دکتری آزاد در آذرماه]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام تغییرات شیوه نامه های آزمون دکتری تا نیمه مرداد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[امکان واگذاری دکتری برخی رشته ها به وزارت بهداشت]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعیه تکمیل ظرفیت پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه رازی ۹۴-۹۵]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B9%DB%B4-%DB%B9%DB%B5 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانش آموختگان Ph.D می‌توانند دوره تعهد خود را در شرکت‌های دانش بنیان بگذرانند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-phd-%D9%85%DB%8C%3F%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اختصاص ۴۰ درصد نمره مصاحبه دکتری آزاد به کارهای پژوهشی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آخرین وضعیت جذب هیات علمی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[زبان عمومی و استعداد تحصیلی در کنکور دکتری ۹۴ (ویژه وزارت علوم)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آیین نامه پذیرش دانشجو برای دکتری عمومی/ دکتری تخصصی داروسازی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-pharmdphd-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[آغاز ثبت نام دوره 29 آزمون MHLE]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-29-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-mhle Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[پاسخنامه و کلید نهایی آزمون دکترا وزارت علوم یکشنبه منتشر می‌شود]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%85%DB%8C%3F%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام نتایج آزمون دکتری دانشگاه آزاد 94]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-94 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[بررسی نحوه پذیرش دانشجو در پردیس‌های خودگردان]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%3F%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام زمان مصاحبه 29 رشته دکتری دانشگاه آزاد]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-29-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دانشگاههای وزارت علوم در پذیرش دانشجوی دکتری مستقل شدند]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اعلام اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت مصاحبه دکتری در هفته آینده]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[فردا،آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دکتری]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%8C%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[ شهريه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در دوره هاي غير روزانه در آزمون ورودي دوره دكتري تخصصي سال ۱۳۹۴]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%B4%D9%87%D8%B1%3F%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%3F-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%3F-%D8%BA%3F%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%3F-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%3F%D8%AA%D8%B1%3F-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%3F-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B4 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[دفترچه سوالات آزمون ورودی دکتری (نیمه متمرکز) داخل سال 1394]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1394 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره زمان و نحوه اعلام نتايج اوليه آزمون ورودي دكتري (Ph.D) نيمه متمركز سال 1394]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%3F%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%3F%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%3F%D8%AC-%D8%A7%D9%88%D9%84%3F%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%3F-%D8%AF%3F%D8%AA%D8%B1%3F-phd-%D9%86%3F%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%3F%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1394 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[اطلاعات مربوط به زمان مصاحبه برخي از رشته هاي دوره دكتري پژوهش محور بر روي سايت دانشگاه آزاد قرار گرفت ]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%3F-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%3F-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%3F%D8%AA%D8%B1%3F-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%3F-%D8%B3%D8%A7%3F%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برگزاری کلاسهای دکتری Ph.D داروسازی]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-phd-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[تقویم آزمون های علوم پزشکی سال 1394 (تاریخ برگزاری آزمون دکترای تخصصی علوم پایه پزشکی و داروسازی و طب سنتی و MHLE و...)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1394-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-mhle-%D9%88 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه آزمونهای زبان MHLE در سال 1394]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-mhle-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1394 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[قبولی ها و رتبه های برتر کنکور دکتری وزارت بهداشت سال 93]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%84-93 Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330 <![CDATA[برنامه کلاسهای آمادگی کنکور دکتری وزارت بهداشت94 (شروع دوره فروردین 94)]]> http://dkg.ir/news/showrss/title/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA94-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-94 برنامه کلاسهای آمادگی کنکور  دکتری وزارت بهداشت94 (شروع دوره فروردین 94)
 
]]>
Tue, 27 Oct 2020 03:31:48 +0330