۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 411

آمار نهایی شرکت کنندگان در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99
سخنگوی سازمان سنجش اعلام کرد: تعداد کل شرکت کنندگان در کنکور کارشناسی ارشدبه 691هزار و 968 نفر رسیده است.