۷ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1076

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 9 آذر 94

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 9 آذر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
کنسل استاد حیـدرنیا زبان (تابستان) 8-12
اسفند C استاد روحی زبان (طرح حامی ) 8-9:30
302 استاد عسگرخانی بیوشیمی (پاییز) 9-13
اسفند A استاد صادقی تغـذیه ( طرح حامی) 9:30-11
اسفند A استاد برزگر فیزیولوژی (طرح حامی) 12:30_ 11
اسفند B استاد بلوری باکتری شناسی(طرح حامی) 11-12:30
301 استاد عسگرخانی بیوشیمی (طرح حامی) 13-14:30
اسفند A دکتر خلیلی ایمنی ( پاییز) 14-17
اسفند B استاد عسگرخانی طرح تضمین 14:30-17
اسفند C استاد هاشمی سلولی و مولکولی (طرح حامی) 14:30-16
302 دکتر قاسمی فوق العاده فیزیولوژی (تابستان) 16-20
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) 16-20
302 استاد رضازاده باکتری شناسی (پاییز) 17-20
اسفند B استاد شاهرضا زبان (طرح حامی) 17:30-19