۲۳ آبان ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1173

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 26 آبان 94

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 26 آبان 94
 
کلاس استاد درس ساعت
کنسل استاد شاهرضا زبان ( پاییز ) 8-11:30
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 9-12
شروع از آذر ماه* دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( پاییز ) 9-13
اسفندC دکتر توکل خصوصی بهداشت،تغذیه و تنظیم 10-12
اسفند B دکتر تقی نواز فیزیک اتمی(پاییز) 13-16
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (پاییز) 14-18
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 15-20
اسفند B دکتر تقی نواز فیزیک عمومی ( پاییز ) 16-19