۶ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1173

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 7مهرماه 94
برنامه کلاسهای روز سه شنبه 7مهرماه 94
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی ( تابستان) 12-9
302 دکتر قاسـمی نکته و تست فیزیولوژی ( دکتری) 20-15
301 دکتر محمـدنژاد بیوشیمـی( تابسـتان) 20-15