۱۳ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1385

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 15 مهر 94

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 15 مهر 94
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگـرخانی بیوشیـمی(تابستان) 12:30-8:30
301 استاد عسگرخانی طرح تضمین بیوشیمی(تابستان) 14-12:30
301 دکتر محمدنژاد فوق العاده بیوشیمی دکتری(دوره دوم) 20-14
اسفندA دکتر خلیـلی ایمـنی (تابستان) 17-14
302 دکتر قاسمـی فیزیولوژی ( تابستان) 20- 14
اسفند B دکتر محبوبی فوق العاده شیمی دارویی(دکتری) 20-15

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 15 مهر 94