۲۳ فروردین ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 678

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 25 فروردین
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 25 فروردین
 
کلاس استاد درس ساعت
اسفند A دکتر شاهرضا نکته و تست زبان (پاییز)* 12- 8
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری)  * 12- 8
301 دکتر اکبری ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها دکتری)* 12- 8
1 اردیبهشت * دکتر محمدنژاد نکته و تست بیوشیمی (پاییز) * 12- 8
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) * 12- 8
اسفند B استاد تیموری # بیماریهای زنان(پاییز)* 10- 8
اسفند F دکتر عبدالهی آناتومی تشریح (پاییز)* 12- 9
اسفند B استاد تیموری بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده (پاییز)* 15- 10
اسفند C استاد بلوری باکتری ( زمستان) * 16- 12:30
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی (پاییز) * 16- 12:30
301 دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (پاییز) * 16- 12:30
8 اردیبهشت * دکتر محمدنژاد بیوشیمی تخصصی (دکتری) * 16- 12:30
اسفند A دکتر محمدنژاد بیوشیمی مبحث بیولوژی مولکولی (ویژه کدهای پاییز)* 16- 12:30
اسفند F دکتر خلیلی  ایمنی شناسی (دکتری) * 16- 12:30
اسفند E دکتر پاک طینت آناتومی لگن و پرینه (دکتری)* 16- 13
اسفند L استاد حیدری فوق العاده پرستاری داخلی جراحی(پاییز)* 13-18
اسفندA دکتر خلیلی ایمنی شناسی (پاییز) * 20 -16
اسفند B استاد بلوری باکتری (دکتری)* 20 -16
1 اردیبهشت * استاد عسگرخانی # نوزادان و مراقبتها (پاییز)* یک هفته درمیان 20 -16
302 استاد عسگرخانی #بیماری های داخلی و جراحی مامایی (پاییز)* یک هفته درمیان 20 -16
1 اردیبهشت * دکتر محمدنژاد نکته و تست بیوشیمی (تابستان) * 20 -16
اسفند E دکتر محمدنژاد بیوشیمی (تابستان) * 20 -16