۲۴ اسفند ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 952

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 27 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 27 اسفند
 
کلاس استاد درس ساعت
302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی (دکتری) * 12- 8
اسفندA دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز) * 12- 8
کنسل دکتر اکبری ژنتیک پزشکی (سایر رشته ها دکتری)* 12- 8
کنسل دکتر شاهرضا زبان (پاییز)  * 12- 8
کنسل استاد تیموری # بیماریهای زنان(پاییز)* 10- 8
کنسل استاد حیدری پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) * یک هفته درمیان 16- 8
کنسل دکتر عبدالهـی آناتومی تشریح (پاییز)* 12- 9
کنسل استاد تیموری  بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده (پاییز)*# 12- 10
اسفند E دکتر خلیلی همایش مطالعه نوروزی 12- 10
کنسل دکتر اکبری ژنتیک پایه و پزشکی (پاییز) * 16- 12:30
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی تابستان( مبحث بیولوژی مولکولی )* 16- 12:30
302 دکتر اقـدم سلولی و مولکولی (پاییز و زمستان ) ** 16- 12:30
اسفند B استاد بلوری باکتری (زمستان)* 16- 12:30
اسفند A دکتر خلیلی فــوق العــاده ایمنی شناسی (دکتری) * 16- 12:30
302 دکتر خلیلی فــوق العــاده ایمنی شناسی (دکتری) * 16-20
کنسل دکتر پاک طینت آناتومی لگن و پرینه (دکتری )* 16- 13
کنسل دکتر خلیلی ایمنی شناسی (پاییز)* 20 -16
کنسل استاد بلوری باکتری (دکتری)* 20 -16
کنسل استاد عسگرخانی # نوزادان و مراقبتها (پاییز)* یک هفته درمیان 20 -16
کنسل استاد عسگرخانی #بیماری های داخلی و جراحی مامایی (پاییز)* یک هفته درمیان 20 -16