۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 331

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 14 اسفند
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 14 اسفند
 
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
کنسل 301 استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13- 10
برگزار 502 دکتر محمدنژاد ویدئو کنفرانس بیوشیمی 16-13
برگزار 302 دکتر خلیلی ایمنــی پاییز 17- 14
برگزار 403 دکتر شیرازی خصوصی آناتومی 20 - 16
برگزار 502 استاد مجرد ویدئو کنفرانس ژنتیک 20-16
برگزار 402 دکتر محمدنژاد بیوشیمی پاییز 20- 16
کنسل 302 دکتر بلوری باکتری شناسی  پاییز 20- 17
برگزار 301 دکتر حیدریان زیست  عمومی  پاییز 20 – 17:30