۲۸ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 449

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 29 آذر
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 29 آذر
 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد حیدرنیا زبان تابستان * 12:30- 8:30
اسفند B دکتر زارعی قارچ شناسی(دکتری)* 13 - 10
302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی  (پاییز)* 17 - 14
301 دکتر محمدنژاد بیوشیمی (پاییز)* 20- 16
اسفند A استاد بلوری باکتری شناسی (پاییز)* 20- 17
اسفند B دکتر عبدالهی بافت شناسی ( پاییز)* 20- 17
302 دکتر خلیلی مشاوره عمومی 19- 17:30