۲۰ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 270

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 21 فروردین
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 21 فروردین
 
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
کنسل 301 استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13 - 10
کنسل - دکتر علیمحمدی مبانی اپیدمیولوژی دکتری 17 - 13
برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و زمستان و دکتری 18 – 14
برگزار 401 دکتر مجیدپور خصوصی مهندسی بافت 18 - 16
برگزار 301 دکتر محمد نژاد بیوشیمی دکتری و زمستان 16-20
برگزار 502 دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16