۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 157

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 3 اردیبهشت ماه
 
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
برگزار 402 دکتر رئیسی ²²²همایش انگل شناسی دکتری 18 - 9
کنسل - استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13 - 10
برگزار 302 دکتر اکبری ²²²همایش ژنتیک مولکولی (علوم) 19 - 10
برگزار 501 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و زمستان و دکتری 18 – 14
برگزار 301 دکتر محمد نژاد بیوشیمی دکتری و زمستان 16-20
برگزار 502 دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16