۷ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 171

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 8 اسفند
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 8 اسفند
 
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
کنسل 301 استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13 - 10
کنسل - استاد برزگر خصوصی بیوشیمی (علوم پایه) 15 - 12
برگزار 403 دکتر علیمحمدی مبانی اپیدمیولوژی دکتری 17 - 13
برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و زمستان و دکتری 18 – 14
برگزار 401 و 402 خانم بیاتی --- 18 - 15
کنسل - استاد عبدی خصوصی فیزیولوژی(علوم پایه) 19 - 16
برگزار 301 دکتر محمد نژاد بیوشیمی دکتری و زمستان 16-20
برگزار 502 دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16