۳ آبان ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 703

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 4 آبان

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 4 آبان
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12 - 8 سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم 302 برگزار
12- 8 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی علوم دکتر صالحیان 401 برگزار
12- 8 خون شناسی دکتری دکتر نامجو - شروع 25 آبان
12- 8 آسیب و حرکات اصلاحی دکتری دکتر حسینی - شروع اعلام میشود
12- 8 شیمی دارویی دکتری /  ارزشیابی شیمی دارویی دکتری دکتر محبوبی - شروع اعلام میشود
12- 8 بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد 301 برگزار
12- 8 ژنتیک تخصصی دکتری  دکتر اکبری - شروع اعلام می شود
8-16 تغذیه و رژیم درمانی پاییز دکتر محمدزاده - شروع 11 آبان
16- 12 ویروس دکتری دکتر یزدانی - شروع اعلام میشود
16 – 12:30 فارماکولوژی دکتری/ ارزشیابی فارماکولوژی دکتر رجب نیا - شروع اعلام میشود
16- 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 302 برگزار
16- 12:30 زبان  تابستان استاد حیدرنیا 301 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان دکتر شاهرضا 501 کنسل
16- 12:30 آمار ، سنجش ، اندازه گیری علوم دکتر صفایی - شروع اعلام میشود
16- 13 بیوشیمی ورزشی دکتری دکتر صالحیان - شروع اعلام میشود
17:30 _ 15:30 جنین شناسی جانوری علوم  استاد جنگ خواه - شروع اعلام میشود
19- 16 فیزیولوژی ورزشی دکتری   دکتر صالحیان - شروع اعلام میشود
19 – 16 آسیب و حرکات اصلاحی علوم دکتر حسینی - شروع اعلام میشود
20- 16 درمان شناسی  دکتری/ ارزشیابی درمان شناسی دکتر بهنام منش - شروع اعلام میشود
20 -16 بیوشیمی تابستان استاد عسگرخانی 401 برگزار
20 -16 باکتری تابستان و دکتری استاد بلوری 301 برگزار
20 -16 خون شناسی تابستان دکتر نامجو 302 برگزار
20- 17:30 جانورشناسی علوم استاد جنگ خواه - شروع اعلام میشود