۳ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 541

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 4 بهمن


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 4 بهمن
 
برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 302 دکتر اکبری فوق العاده شیمی آلی عمومی پاییز 9-14
شروع اعلام میشود - دکتر حسینی نوروفیزیولوژی دکتری 16 - 13
برگزار 302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی  تابستان 17- 14
برگزار 403 دکتر خسروی اصول و مبانی مدیریت پاییز 17 - 15
برگزار 301 دکتر بلوری میکروب شناسی (لیسانس به پزشکی) 15  - 17
برگزار 403 دکتر خسروی سازمان مدیریت بهداشت و درمان پاییز 19 - 17
برگزار 301 دکتر بلوری باکتری زمستان 20 - 17
برگزار/برگزاری کلاس در واحد میرداماد - استاد جنگ خواه زیست جانوری / جانورشناسی علوم 20 - 17
11 بهمن ماه - استاد عبدی فیزیولوژی غدد دکتری 20 - 17
برگزار 401 دکتر سلیمان زاده میکروبیولوژی علوم 20- 17