۵ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 210

برنامه کلاسی ارشد ودکتری روز چهارشنبه 6تیر ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  06/04/97
برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 403 استاد جلالی u همایش تغذیه و رژیم درمانی 20 - 8
برگزار 302 دکتر اکبری u همایش ژنتیک 18 - 9
برگزار 301 دکتر نامجو u همایش خون شناسی 18 - 9
انتقال به 9 تیر - دکتر بلوری u همایش باکتری شناسی 18 - 10
برگزار 402 دکتر خلیلی نکته و تست ایمنی شناسی 18 – 12
برگزار 502 استاد مجرد uهمایش ویدئو کنفرانس ژنتیک 20 - 12
برگزار 401 استاد علیزاده نکته و تست اقتصاد بهداشت پاییز 19 - 15