۱۰ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 529

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز جمعه 11 اردیبهشت ماه
 گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه 97/03/11
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی
12- 8 نکته و تست ایمنی شناسی دکتر خلیلی 402 برگزار
12- 8 بیوشیمی  (مبحث مولکولی ویژه کلیه کدها ) دکتر محمدنژاد - 18 و 25 خرداد
12-8 نکته و تست بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 503 برگزار
12-8 نکته و تست ژنتیک پایه و پزشکی(تابستان و پاییز) دکتر اکبری 302 برگزار
13:30-8 نکته و تست زبان تابستان دکتر شاهرضا 501 برگزار
12 - 9 ویدئو کنفرانس سلولی و مولکولی دکتر اقدم 502 برگزار
16-13 آزمون --- 401،402،403 برگزار
16- 12:30 نکته و تست بیوشیمی تابستان² دکتر محمدنژاد 302 برگزار
18-14 نکته و تست  ایمنی شناسی  پاییز دکتر خلیلی 301 برگزار
20 - 14 نکته و تست زبان پاییز و زمستان دکتر شاهرضا 501 برگزار