۱۶ آذر ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 840

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز جمعه 17 آذر

برنامه کلاسی  جمعه 17 آذر ماه
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی
12- 8 قارچ شناسی پاییز و دکتری دکتر زارعی - کنسل
12 - 8 ارزشیابی سم شناسی دکتری دکتر رحیم زادگان - شروع اعلام میشود
12 - 8 استعداد تحصیلی دکتری دکتر وکیلی - شروع اواخر دی ماه
12- 8 بیوشیمی پاییز    دکتر محمدنژاد 302 برگزار
16-8 پرستاری داخلی و جراحی پاییز(یک هفته درمیان)
پرستاری روان پاییز (یک هفته درمیان)
استاد حیدری 403 برگزار
12 - 8 ژنتیک تابستان دکتر اکبری 402 برگزار
12- 8 آناتومی تشریح پاییز دکتر عبدالهی 401 برگزار
12 - 8 ایمنی شناسی تابستان دکتر خلیلی 501 برگزار
12 - 8 زبان  تابستان دکتر شاهرضا 503 برگزار
12 – 8:30 زبان تخصصی علوم و آزاد دکتر جلیلی 601 برگزار
12 - 9 MHLE دوره پنجم  استاد کریمی 404 برگزار
12- 9 بیماریهای زنان پاییز استاد قوام پور - کنسل
15- 12 جنین شناسی  پاییز  دکتر عبدالهی 401 برگزار
16- 12:30 بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد 301 برگزار
16- 12:30 ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی 302 برگزار
16- 12:30 زبان پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار
16- 12:30 سلولی و مولکولی پاییز و  دکتری دکتر اقدم 501 برگزار
16- 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی پاییز/ ژنتیک مولکولی علوم  دکتر اکبری 603 برگزار
16- 12:30 فارماکوگنوزی دکتری دکتر نوروزی - شروع اعلام میشود
16- 12:30 بیوتکنولوژی دکتری / ارزشیابی بیوتکنولوژی دکتر احمدزاده - بعد از فارماکوگنوزی
20- 12:30 نانو فناوری دکتری دکتر سردارآبادی - کنسل
16- 13 روانپزشکی و اختلالات جنسی در مامایی پاییز - - کنسل
19- 16 بیماریهای داخلی و جراحی مامایی پاییز (یک هفته درمیان) استاد قوام پور - کنسل
19- 16 نوزادان و مراقبت های مربوطه پاییز( یک هفته درمیان)   استاد قوام پور - کنسل
20- 16 بهداشت جامعه پاییز (یک هفته درمیان) استاد عزیزی - شروع اعلام میشود
16-20 ایمنی شناسی پاییز دکتر خلیلی 302 برگزار
16-20 بافت شناسی/جنین شناسی دکتری دکتر اسکندری 402 برگزار
16-20 میکروب شناسی دکتری دکتر بلوری 401 برگزار
16-20 بیوشیمی تابستان دکتر محمد نژاد 301 برگزار
16-20 زبان پاییز دکتر مهاجرنیا 402 برگزار
16-20 فارماسیوتیکس دکتری/ ارزشیابی فارماسیوتیکس  دکتر جاودی 404 برگزار
16:30-19:30 ریاضی عمومی پاییز استاد طباطبایی 503 برگزار
17-19 اقتصاد خرد پاییز (یک هفته درمیان) استاد فضلی - شروع اعلام میشود