۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 217

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز جمعه 28  اردیبهشت ماه
 
 گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه 97/02/28
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی
12- 8 نکته و تست ایمنی شناسی دکتر خلیلی 402 برگزار
12- 8 بیوشیمی  (مبحث مولکولی ویژه کلیه کدها ) دکتر محمدنژاد - 17 و 25 خرداد
12-8 نکته و تست بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 501 برگزار
12-8 u نکته و تست ژنتیک پایه و پزشکی(تابستان وپاییز) دکتر اکبری 302 برگزار
13:30-8 نکته و تست زبان تابستان دکتر شاهرضا 503 برگزار
 16-9 نکته و تست پرستاری داخلی و جراحی(یک هفته در میان) استاد حیدری 401 برگزار
12 - 9 ویدئو کنفرانس سلولی و مولکولی دکتر اقدم 502 برگزار
16- 12:30 نکته و تست بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد 302 برگزار
20 - 14 نکته و تست زبان پاییز و زمستان دکتر شاهرضا 501 برگزار
20- 16 نکته و تست  ایمنی شناسی  پاییز دکتر خلیلی 302 برگزار
19:30-16:30 نکته و تست ریاضی عمومی پاییز استاد طباطبائی 403 برگزار