۱۰ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 194

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 11 تیرماه
 گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  011/04/97  
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 302 دکتر خلیلی نکته و تست ایمنی شناسی 17 -12