۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 171

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه
 گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  97
/02/24
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 301 استاد محمودی خصوصی ایمنی 15 - 9
برگزار 502 دکتر محمدنژاد ویدئو کنفرانس بیوشیمی 16-14
برگزار   302 دکتر خلیلی ایمنی شناسی  پاییز 17- 11
برگزار 501 دکتر اقدم u نکته و تست سلولی و مولکولی 17:30 13:30
برگزار 502 استاد مجرد ویدئو کنفرانس ژنتیک² 20-16
برگزار 402 دکتر محمدنژاد خصوصی بیوشیمی 20-16
برگزار 401 دکتر حیدریان زیست  عمومی  پاییز 20 16
برگزار 302 دکتر اسدی ایمنی شناسی ( مبحث ایمونو هماتو) 20 - 17
شروع 31 اردیبهشت - دکتر بلوری u نکته و تست باکتری شناسی 20 - 17