۱ آبان ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 241

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 2 آبان
 
برنامه کلاسی سه شنبه 2 آبان
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی تابستان 13 - 9
برگزار 302 دکتر محمدنژاد بیوشیمی تابستان 16-20
شروع از دی ماه - دکتر محمد نژاد بیوشیمی عمومی دکتری 16-20
9 آبان شروع از 301 دکتر میرجلالی انگل شناسی دکتری 16-20
برگزار 403 دکتر رییسی انگل شناسی دکتری 16-20
شروع  9  آبان 401 دکتر کیانی فیزیولوژی جانوری علوم 17 - 20