۲۷ فروردین ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 210

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 28 فروردین ماه
                گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه 97/01/28
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
11 اردیبهشت - دکتر رئیسی همایش انگل دکتری 18 -9
کنسل - استاد اسماعیلی خصوصی زبان 13 - 10
برگزار 403 استاد قوام پور فوق العاده نوزادان و مراقبت های مربوطه 14-18
برگزار 302 دکتر اقدم سلولی و مولکولی پاییز و زمستان و دکتری 18 – 14
برگزار 301 دکتر محمد نژاد بیوشیمی دکتری و زمستان 16-20
برگزار 502 دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16