۹ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 741

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 10 اسفند ماه
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنج شنبه 10/ 12/96
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12- 8 خون شناسی  پاییز و دکتری دکتر نامجو 301 برگزار
12- 8 شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری 302 برگزار
12 - 8 زبان پاییز  (پوشش IQB) دکتر شاهرضا 401 برگزار
12- 8 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی علوم پاییز و زمستان دکتر صالحیان 403 برگزار
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری دکتر یعقوبی - کنسل
12 8 سلولی و مولکولی  پاییز و کدهای زمستان دکتر اقدم 501 برگزار
12 8 شیمی دارویی دکتری / ارزشیابی شیمی دارویی دکتری دکتر محبوبی 601 برگزار
12- 8 بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد 503 برگزار
12- 8 نانو تکنولوژی پاییز دکتر سردار آبادی 602 برگزار
12- 8 بیوشیمی پاییز استاد عسگرخانی 603 برگزار
8-9:30 دپارتمان زبان (ترمیک Normal) استاد اسماعیلی 405 برگزار
16 - 8 تغذیه و رژیم درمانی پاییز و دکتری دکتر محمدزاده 402 برگزار
9:30-11 خصوصی زبان استاد اسماعیلی 405 برگزار
11:30 - 10 خصوصی زبان استاد اسماعیلی 405 برگزار
11-13 نورو بیولوژی و نوروفیزیولوژی دکتری دکتر عظیمی 604 برگزار
13 – 11:30 خصوصی زبان استاد اسماعیلی - کنسل
16- 12:30 زبان پاییز دکتر یعقوبی - کنسل
12-16 فوق العاده خون شناسی  پاییز و دکتری دکتر نامجو 301 برگزار
16- 12:30 فیزیک عمومی پاییز دکتر اسدی 403 برگزار
16- 12:30 باکتری شناسی پاییز دکتر بلوری 401 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان دکتر شاهرضا 501 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان استاد حیدرنیا - کنسل
16- 12:30 بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده  پاییز استاد قوام پور 601 برگزار
16 – 12:30 فارماکولوژی دکتری/ ارزشیابی/ نوروفارماکولوژی دکتر رحیم زادگان 602 برگزار
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری 502 برگزار
17:30- 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 302 برگزار
15 – 13:30 خصوصی زبان استاد اسماعیلی - کنسل
15 - 13 آمار ، سنجش ، اندازه گیری علوم استاد اسلامی 404 برگزار
17 -15 خصوصی آمار استاد اسلامی 404 برگزار
19- 16 فیزیک اتمی و هسته ای پاییز دکتر فراهانی 403 برگزار
19- 16 آسیب و حرکات اصلاحی علوم زمستان دکتر حسینی - شروع اعلام می شود
20 -17 باکتری شناسی  تابستان دکتر بلوری 401 برگزار
20- 16 زبان پاییز استاد حیدرنیا - کنسل
20 -16 خون شناسی تابستان دکتر نامجو - کنسل
20- 16 زبان پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار
20- 16 بارداری و زایمان پاییز استاد قوام پور 601 برگزار
20- 16 درمان شناسی  دکتری/ ارزشیابی درمان شناسی دکتر رحیم زادگان 602 برگزار
16-20 بیوشیمی تابستان استاد عسگرخانی 603 برگزار
16-20 خصوصی فیزیولوژی لیسانس به پزشکی استاد عبدی 503 برگزار
20 -17 فوق العاده جنین جانوری استاد جنگ خواه 404 برگزار
20 – 17:30 جنین شناسی دکتری( علوم تولید مثل) دکتر مجید پور 302 برگزار