۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 340

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 12 بهمن ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنج شنبه 12/ 11/96
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12 8 سلولی و مولکولی تابستان و  پاییز دکتر اقدم 501 برگزار
15- 8 خون شناسی پاییز و دکتری دکتر نامجو 301 برگزار
12- 8 شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری 302 برگزار
12 - 8 زبان پاییز  (پوشش IQB) دکتر شاهرضا 401 برگزار
12- 8 بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد 503 برگزار
12- 8 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی علوم پاییز و زمستان دکتر صالحیان 403 برگزار
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری دکتر یعقوبی - کنسل
12- 8 شیمی دارویی دکتری / ارزشیابی شیمی دارویی دکتر محبوبی 601 برگزار
12- 8 بیوشیمی پاییز استاد عسگرخانی 603 برگزار
12- 8 نانو تکنولوژی پاییز دکتر سردار آبادی - کنسل
16 - 8 تغذیه و رژیم درمانی پاییز و دکتری دکتر محمدزاده 402 برگزار
13 – 11:30 خصوصی زبان استاد اسماعیلی 405 برگزار
16- 12:30 زبان پاییز دکتر یعقوبی - کنسل
16- 12:30 باکتری شناسی پاییز دکتر بلوری 401 برگزار
16- 12:30 فیزیک عمومی پاییز دکتر اسدی 403 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان دکتر شاهرضا 501 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان استاد حیدرنیا 503 برگزار
16- 12:30 بهداشت تغذیه و تنظیم خانواده  پاییز استاد قوام پور 601 برگزار
16 – 12:30 فارماکولوژی دکتری/ ارزشیابی/ نوروفارماکولوژی دکتر رحیم زادگان 602 برگزار
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری 502 برگزار
17:30- 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 302 برگزار
15 – 13:30 خصوصی زبان استاد اسماعیلی 405 برگزار
15:30 - 13 آمار ، سنجش ، اندازه گیری علوم استاد اسلامی 404 برگزار
16:30 - 15 دپارتمان زبان (ترمیک Normal) استاد اسماعیلی 405 برگزار
17 – 15:30 مقدمات آمار زیستی پاییز استاد اسلامی 404 برگزار
19- 16 خصوصی آموزش بهداشت استاد حدادیان - کنسل
19- 16 فیزیک اتمی و هسته ای پاییز دکتر فراهانی 403 برگزار
19- 16 آسیب و حرکات اصلاحی علوم زمستان دکتر حسینی - شروع اعلام می شود
20 -16 باکتری شناسی  تابستان دکتر بلوری 401 برگزار
20- 16 زبان پاییز استاد حیدرنیا 402 برگزار
20 -16 خون شناسی تابستان دکتر نامجو 301 برگزار
20- 16 زبان پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار
20- 16 بارداری و زایمان پاییز استاد قوام پور 601 برگزار
20- 16 درمان شناسی  دکتری/ ارزشیابی درمان شناسی دکتر رحیم زادگان 602 برگزار
20 -16 بیوشیمی تابستان استاد عسگرخانی 603 برگزار
20 - 17 جنین شناسی جانوری علوم استاد جنگ خواه 503 برگزار
20 – 17:30 جنین شناسی دکتری دکتر مجید پور 302 برگزار