۲۳ دی ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 290

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 24 دی ماه
 

برنامه کلاسی یکشنبه 24 دی ماه
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/ کنسلی
11 - 8 مشاوره  V - VIP دکتر خلیلی - کنسل
9-11 بیوشیمی (لیسانس به پزشکی) استاد برزگر 302 برگزار
13 - 11 تند خوانی V - VIP --- - کنسل
14:30 – 13 خصوصی زبان استاد اسماعیلی 301 برگزار
15 - 13 خصوصی بیوشیمی ( علوم پایه) استاد برزگر 403 برگزار                                              
16 - 13 نوروآناتومی دکتری دکتر حسینی - شروع اعلام میشود
16 - 14 مشاوره V- VIP استاد دانشمند - کنسل
20 - 15 فیزیـولوژی پاییـز (یک هفته در میان) دکتر قاسمی 501 برگزار
17 - 15 کلیات بهداشت پاییز دکتر خسروی 401 برگزار
18 - 15 خصوصی ایمنی شناسی (علوم پایه) استاد پایدار فر 402 برگزار
19 - 15 ایمنی شناسی  پاییز و زمستان (یک هفته در میان) استاد صفدریان 302 برگزار
20- 16 کارگاه تند خوانی (دوره پنجم) استاد وجکانی 301 برگزار
19 - 16 ویروس شناسی پاییز دکتر یزدانی 403 برگزار
19 - 17 اقتصاد بهداشت پاییز استاد علیزاده 401 برگزار
19 - 17 --- آقای ستاری 503 برگزار