۲۵ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 1070

برنامه کلاسی ارشد و دکتری شنبه  26 اسفند ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه  26/12/96
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل
12 - 9 بیوشیمی VIP استاد فراهانی 301 برگزار
13 – 9:30 ژنتیک زمستان استاد مجرد - کنسل
12-16 خصوصی بافت شناسی دکتر مجیدپور 401 برگزار
15 -13 فیزیولوژی (لیسانس به پزشکی) استاد عبدی - کنسل
14-16 خصوصی بیوشیمی دکتر محمدنژاد 403 برگزار
14-20 فیــزیـولـوژی  پاییـز دکتر قاسمی 501 برگزار
15-20 فوق العاده سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 302 برگزار
16-20 فوق العاده بافت شناسی دکتری(علوم تولیدمثل) دکتر مجیدپور 401 برگزار
15:30-20 فوق العاده ویروس شناسی  پاییز دکتر یزدانی 301 برگزار
16-20 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد - کنسل
16-20 ویدئو کنفرانس فیزیولوژی استاد عبدی - کنسل