۱۲ بهمن ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 424

برنامه کلاسی جمعه 12 بهمن - واحد انقلاب
برنامه کلاسی جمعه 12 بهمن واحد انقلاب
 ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
13 - 8 تغذیه و رژیم درمانی ارشد تابستان استاد جلالی 301 برگزار - -
12 - 8 زبان تخصصی زیست علوم و آزاد دکتر جلیلی 603 برگزار - -
14- 8    ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری دکتر ذکری 602* کنسل - -
12- 8 بافت شناسی ارشد پاییز  دکتر صدر آبادی 401 برگزار - -
12- 8 بیوشیمی ارشد پاییز   دکتر محمدنژاد 501 برگزار - -
12 - 8 ایمنی شناسی دکتری  دکتر خلیلی 503 برگزار دارد -
8-14 پرستاری داخلی و جراحی ارشد پاییز(یک هفته درمیان) استاد حیدری 403* برگزار - -
12:15 – 8:15 سلولی و مولکولی ارشد تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - -
12 -  8:30 نوروفیزیولوژی دکتری(هر هفته) دکتر حسینی 402 برگزار - -
16- 9 نانوفناوری پزشکی دکتری دکتر سردارآبادی 601* برگزار - -
14- 10 خصوصی فیزیک عمومی / اتمی و هسته ای دکتر فراهانی 502 برگزار - -
16 – 12:30 شروع بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد 302 برگزار دارد -
16 – 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد پاییز/ ژنتیک مولکولی علوم دکتر اکبری 402 برگزار - -
16 – 12:30 زبان ارشد پاییز(ظرفیت محدود) دکتر شاهرضا 401 برگزار - -
16 – 12:30 ایمنی ارشد پاییز دکتر خلیلی 501 برگزار دارد -
16:30 – 12:30 استعداد تحصیلی دکتری(دوره دوم) استاد مدنی - کنسل - -
17- 13 میکروب شناسی پزشکی دکتری دکتر بلوری 301 برگزار - -
18 - 14 فیزیولوژی ارشد پاییز  استاد عبدی 503* برگزار - -
20- 14 بافت شناسی و جنین شناسی دکتری دکتر مجیدپور 403* برگزار - -