۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 175

برنامه کلاسی جهارشنبه 22 اسفند/واحد انقلاب
برنامه کلاسی جهارشنبه 22 اسفند/واحد انقلاب
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی چهارشنبه  97/12/22
آزمون جزوه برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - کنسل - استاد دزیانی ریاضی عمومی پاییز 12 – 9
- - برگزار 403 استاد مجرد فوق العاده ژنتیک زمستان 14- 9
- - برگزار 402 دکتر بلوری فوق العاده باکتری پاییز ویژه کد پنجشنبه پاییز 13-18
دارد دارد برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان ارشد تابستان 15:30 – 12
- - برگزار 301 استاد خدادادی ویروس ارشد زمستان 16- 13
- - برگزار 401 خانم موهبتی رفع اشکال ایمنی 16- 14
- - برگزار 403 استاد عبدی خصوصی فیزیولوژی 18- 15
- - برگزار 302 دکتر شاهرضا زبان پوشش IQB 20 – 15:30
- - کنسل - دکتر یعقوبی زبان ارشد زمستان 20 - 16
- - کنسل - دکتر مجید پور فوق العاده علوم تولید مثل دکتری 16-20
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2 301- 302
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5 401 402 -  403
ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11 501-502-503