۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 93

برنامه کلاسی دوشنبه  2 اردیبهشت - انقلاب
برنامه کلاسی دوشنبه  2 اردیبهشت - انقلاب
 
آزمون جزوه برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 302 دکتر بلوری باکتری ارشد پاییز 16 13
- - برگزار 401 آقای ناعمی *---* 16-19
- - شروع از  9  اردیبهشت - دکتر محمدنژاد نکته و تست بیوشیمی 16-20
    برگزار 301 استاد جلالی فوق العاده تغذیه ارشد پاییز  و دکتری 16-20