۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 86

برنامه کلاسی دوشنبه 26 فروردین - واحد انقلاب
برنامه کلاسی دوشنبه 26 فروردین - واحد انقلاب
 
آزمون جزوه برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 501 استاد صفدریان ایمنی شناسی (مبحث تکنیک و سرولوژی )
ویژه کلیه کدهای ارشد تابستان و پاییز و زمستان
19- 10
- - کنسل - دکتر بلوری باکتری ارشد پاییز 16 13
- - برگزار 301 آقای ناعمی *--- 16-19
- - اعلام میگردد 402 دکتر محمدنژاد شروع نکته و تست بیوشیمی 16-20