۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 252

برنامه کلاسی روز جمعه 24 اسفند
برنامه کلاسی روز جمعه 24 اسفند 
 گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه24/11/97
 ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12 - 8 خصوصی فیزیک اتمی و عمومی دکتر فراهانی 503 برگزار - -
12 - 8 زبان تخصصی زیست علوم و آزاد دکتر جلیلی 602 برگزار دارد -
12- 8 بافت شناسی ارشد پاییز  دکتر صدر آبادی  401 برگزار - -
12- 8 بیوشیمی ارشد پاییز   دکتر محمدنژاد 501 برگزار - -
14- 8   ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری دکتر ذکری 601* برگزار - -
13 - 8 فوق العاده تغذیه و رژیم درمانی دکتری استاد جلالی 301 برگزار - -
8-14 پرستاری داخلی و جراحی ارشد پاییز (یک هفته درمیان) استاد حیدری 403* برگزار - -
12- 9 فوق العاده ویروس پاییز دکتر یزدانی 402 برگزار - -
15- 9 وب کنفرانس مهندسی ژنتیک (دکتری) دکتر اقدم 302* برگزار - -
13- 10 آزمون --- 603 برگزار - -
16 – 12:30 بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمد نژاد 503 برگزار - -
18 – 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد پاییز/ ژنتیک مولکولی علوم دکتر اکبری 402* برگزار - -
16– 12:30 زبان ارشد پاییز* دکتر شاهرضا 401 برگزار - دارد
16 – 12:30 ایمنی ارشد پاییز دکتر خلیلی 501 برگزار - -
17- 13 میکروب شناسی پزشکی دکتری دکتر بلوری 301* برگزار دارد -
18 - 14 فیزیولوژی ارشد پاییز  استاد عبدی 601* برگزار - -
14-20  بافت شناسی و جنین شناسی دکتری دکتر مجیدپور 403* برگزار - -
16-20 ایمنی ارشد تابستان (یک هفته در میان) استاد صفدریان 302 برگزار - -
20  -16 ایمنی شناسی دکتری  دکتر خلیلی 501 برگزار دارد -
20  -16 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد زمستان استاد مجرد 401 برگزار - دارد
20- 16 قارچ شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر فلاح 602 برگزار - -
20- 16 انگل شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر رئیسی - 16 فروردین - -
20- 16 بیوشیمی تخصصی دکتری( یک هفته در میان) دکتر محمدنژاد 503 برگزار - -
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 5 – واحد 15