۲۰ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 101

برنامه کلاسی روز دوشنبه 21 آبان ماه 97
 
برنامه کلاسی روز دوشنبه 21 آبان ماه
 گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  21/08/97  
آزمون جزوه برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
- - برگزار 301 استاد صفدریان خصوصی (ژورنال ورکشاپ) 16 - 13
- - برگزار 302 دکتر بلوری باکتری ارشد پاییز 16 - 13
- - شروع از آذر - استاد عباسی اپیدمیولوژی ارشد پاییز  (کلیه دروس) 19- 16
- - برگزار 301 استاد صفدریان ایمنی ارشد پاییز 20- 16
- - برگزار 302 دکتر محمدنژاد بیوشیمی ارشد پاییز 20- 16