۱۴ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 105

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 15 آذر 97
برنامه کلاسی روز پنجشنبه 15 آذر 97

ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری استاد مروج 301 برگزار - -
12- 8 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 302 برگزار - -
12- 8 بیوشیمی دکتری/ بیوشیمی تخصصی دکتر محمدنژاد 401 برگزار - -
12- 8 زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار - -
12- 8 فیزیولوژی ارشد  تابستان استاد عبدی 403 برگزار - -
12- 8 سلولی و مولکولی ارشد پاییز دکتر اقدم - کنسل - -
12- 8 تغذیه ارشد پاییز و دکتری استاد جلالی - کنسل - -
12- 8 آسیب و حرکات اصلاحی دکتری دکتر حسینی - اعلام میشود** - -
12- 8 فیزیولوژی و تغذیه ورزشی علوم ارشد پاییز دکتر صالحیان - اعلام میشود** - -
12- 8 میکروبیولوژی علوم ارشد پاییز
(یک هفته در میان)
دکتر ابراهیمی 503 برگزار - -
12- 8 درمان شناسی(داروسازی بالینی) دکتری دکتر رحیم زادگان - کنسل - -
16- 12 شیمی دارویی دکتری دکتر وفادار نژاد 401 برگزار - -
16 – 12:30 خون شناسی ارشد پاییز و دکتری دکتر نامجو 302 برگزار دارد -
16 – 12:30 زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار - دارد
16 – 12:30 آمار ، سنجش و اندازه گیری علوم( ارشد پاییز) دکتر صالحیان - اعلام میشود** - -
16 – 12:30 زبان ( ارشد پاییز) دکتر یعقوبی 503 برگزار - -
17 – 13 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 301 برگزار - -
16 – 12:30 زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا 501 برگزار - -
16 – 12:30 بیوشیمی  ارشد پاییز استاد عسگرخانی - کنسل - -
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
16 – 12:30 جنین شناسی( ارشد پاییز) دکتر سلیمی 603 برگزار - -
15:30- 13:30 زیست عمومی /مجموعه زیست شناسی علوم
( ارشد پاییز)
دکتر جنگ خواه/ دکتر بهروز مند 403 برگزار - -
16- 13 باکتری شناسی ( ارشد پاییز) دکتر بلوری 601 برگزار - -
15:30-17 جنین شناسی جانوری علوم( ارشد پاییز) دکتر جنگ خواه 403 برگزار - -
19- 16 آسیب و حرکات اصلاحی علوم( ارشد پاییز) دکتر حسینی - اعلام میشود** - -
19- 16 بیوشیمی ورزشی دکتری (یک هفته درمیان) دکتر صالحیان - اعلام میشود** - -
19- 16 فیزیولوژی ورزشی دکتری(یک هفته درمیان) دکتر صالحیان - اعلام میشود** - -
20 - 16 زبان ارشد  تابستان استاد حیدرنیا 501 برگزار - دارد
20 - 16 خون ارشد  تابستان دکتر نامجو 302 برگزار - -
20 - 16 زبان ( ارشد پاییز) دکتر شاهرضا 402 برگزار - -
20 - 16 نوروبیولوژی دکتری گروه اساتید - اعلام میشود** - -
20 - 16 نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی دکتری دکتر رحیم زادگان 401 برگزار - -
20 - 16 آناتومی تشریح ( ارشد پاییز) دکتر سلیمی 603 برگزار - -
20 – 16:30 باکتری ارشد تابستان دکتر بلوری 601 برگزار - -
20- 17 انگل شناسی دکتری دکتر رئیسی - اعلام میشود** - -
20- 17 فیزیولوژی غدد دکتری(علوم تولید مثل) استاد عبدی - شروع دی ماه - -
20- 17 زیست جانوری /جانور شناسی ( ارشد پاییز) دکتر جنگ خواه 403 برگزار - -
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند- طبقه 5 واحد 15