۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 161

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 22 شهریور ماه
برنامه کلاسی روز پنجشنبه 22 شهریور ماه.
 
ساعت درس استاد کلاس  برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 فیزیولوژی  تابستان استاد عبدی 302 برگزار فیزیولوژی عضله -
16 - 12 MHLE  دوره دوم دکتر یعقوبی 301 برگزار - -
16 – 12:30 زبان تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار جزوه 3 -
20 - 16 خون تابستان دکتر نامجو 302 برگزار - آزمون 1
20 - 16 زبان تابستان استاد حیدرنیا 301 برگزار - آزمون 1
20 - 16 باکتری تابستان دکتر بلوری 401 برگزار - -