۲ بهمن ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 196

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 3 بهمن 98
 
  گروه آموزشی دکتر خلیلی
پنجشنبه  98/11/03
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
8-12 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 301 برگزار - -
8-12 سلولی و مولکولی ارشد تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - -
8-12  بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد 401 برگزار - دارد
8-12 بافت شناسی دکتری دکتر مرادی 403 برگزار - دارد
8-12 فیزیولوژی ارشد تابستان دکتر عبدی 501 برگزار دارد -
8-12 تغذیه و رژیم درمانی ارشد پاییز استاد جلالی 503 برگزار دارد -
12- 9 =مقاله نویسی دکتر جلیلی-دکتر صدرآبادی 402 برگزار - -
12:30-16 زبان  ارشد تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار دارد -
12:30-16 بیوشیمی ارشد پاییز دکتر رضویان 403 برگزار - -
12:30-16 خون شناسی ارشد پاییز و دکتری دکتر نامجو 302 برگزار - -
 12:30-16 زبان ارشد پاییز استاد حیدرنیا 501 برگزار - -
 12:30-16 وب کنفرانس  شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری ¹ برگزار - -
 12:30-16 شروع بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد 503 برگزار دارد -
12:30-17 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم 301 برگزار - دارد
13-16 باکتری شناسی ارشد تابستان دکتر بلوری 401 برگزار - -
20- 16 بیوشیمی ارشد تابستان دکتر رضویان 403 برگزار دارد -
20- 16 زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار دارد -
16-20         ژنتیک پایه و پزشکی ارشد زمستان استاد مجرد 503 برگزار - دارد
20- 16 خون شناسی ارشد تابستان دکتر نامجو 302 برگزار دارد -
20- 16 زبان  ارشد تابستان استاد حیدرنیا 402 برگزار - -
20- 16 باکتری ارشد پاییز دکتر بلوری 401 برگزار - -
20- 17 =استعداد تحصیلی دکتری (دوره اول) استاد مدنی 301 برگزار - -