۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 162

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 5 اردیبهشت
                      برنامه کلاسی روز پنجشنبه 5 اردیبهشت 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه 02/05/ 98
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری 302 برگزار    
12- 8 oنکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار دارد  
12- 8 سلولی و مولکولی ارشد پاییز و زمستان دکتر اقدم 501 برگزار   دارد
12- 8 تغذیه ارشد پاییز و دکتری استاد جلالی 301 برگزار    
16 - 12 میکروبیولوژی علوم ارشد پاییز دکتر ابراهیمی 601 برگزار    
16 - 12 o جلسه دوم نکته و تست خون شناسی (کلیه کدها) دکتر نامجو - 12  اردیهشت    
16 – 12:30 oنکته و تست زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا 402 برگزار دارد  
16 – 12:30 زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا 302 برگزار    
16 – 12:30 oجلسه سوم نکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر یعقوبی 503 برگزار    
16 – 12:30 بیوشیمی  ارشد پاییز استاد عسگرخانی - کنسل    
16- 12:30 باکتری شناسی ارشد پاییز دکتر بلوری 301 برگزار    
15:30- 13:30 زیست عمومی /مجموعه زیست شناسی علوم( ارشد پاییز) دکتر نجاری 403 برگزار    
15:30-17 جنین شناسی جانوری علوم ارشد پاییز دکتر جنگ خواه 403 برگزار    
20- 16 زبان ارشد  تابستان استاد حیدرنیا - کنسل    
20 - 16 زبان آیلتس استاد حیدرنیا 503 برگزار    
20 - 16  oنکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار دارد  
20 – 16:30 نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی دکتری دکتر رحیم زادگان - کنسل    
20- 17 زیست جانوری /جانور شناسی  ارشد پاییز دکتر جنگ خواه 403 برگزار    
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند- طبقه 5 – واحد 15